เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสถิติมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยข้อมูลพัฒนาการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภทของมณฑล ซึ่งประกอบด้วย พลังงานสมัยใหม่ รถยนต์พลังงานใหม่ สุราและบุหรี่คุณภาพดี วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมเคมีทันสมัย การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง วัสดุขั้นพื้นฐาน อาหารอินทรีย์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยในปี 2564 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิบประเภทข้างต้นมีพัฒนาการสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการผลิต มีมูลค่ารวม 1,519,488 ล้านหยวน โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พลังงานสมัยใหม่ 352,005 ล้านหยวน วัสดุขั้นพื้นฐาน 172,140 ล้านหยวน และสุราและบุหรี่คุณภาพดี 161,851 ล้านหยวน
  2. จำนวนบริษัทและการจ้างงาน โดยมีจำนวนบริษัทรวม 4,422 บริษัท ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการผลิตขนาดพันล้านหยวนขึ้นไป 143 บริษัท และอุตสาหกรรมที่มีจำนวนบริษัทสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ 1,194 บริษัท พลังงานสมัยใหม่ 855 บริษัท และอาหารอินทรีย์ 713 บริษัท ในด้านการจ้างงาน อุตสาหกรรมทั้งสิบประเภทมีพนักงานรวม 1,077,400 คน โดยอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พลังงานสมัยใหม่ 339,100 คน วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ 138,700 คน และการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง 123,400 คน
  3. รายได้ กำไรและภาษี โดยอุตสาหกรรมทั้งสิบประเภทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,274,948 ล้านหยวน โดยอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พลังงานสมัยใหม่ 301,564 ล้านหยวน วัสดุขั้นพื้นฐาน 159,057 ล้านหยวน และสุราและบุหรี่คุณภาพดี 151,799 ล้านหยวน ในด้านกำไร มีมูลค่ารวม 117,306 ล้านหยวน และชำระภาษีรวม 96,434 ล้านหยวน โดยอุตสาหกรรมที่ทำกำไรและชำระภาษีมากที่สุด ได้แก่ สุราและบุหรี่คุณภาพดี ซึ่งมีกำไร 69,200 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 จากกำไรรวมของอุตสาหกรรมทั้งสิบประเภท และชำระภาษีถึง 61,052 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 จากกำไรรวมของอุตสาหกรรมทั้งสิบประเภท

ที่มา: http://stjj.guizhou.gov.cn/tjsj_35719/tjfx_35729/202202/t20220207_72469670.html

กุ้ยโจว อุตสาหกรรม เป้าหมาย การผลิต

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/