เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นครฉางซาประสบความสำเร็จในการใช้เงินหยวนดิจิทัลชำระภาษี ซึ่งมีวิธีปฏิบัติที่ง่ายและสะดวก โดยหลังจากที่ผู้เสียภาษีได้เปิดใช้บริการกระเป๋า “เงินหยวนดิจิทัล” (e-CNY Wallet) แล้ว ก็สามารถเลือกชำระภาษีด้วยเงินหยวนดิจิทัลผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ สำนักงานจัดเก็บภาษีอิเล็กทรอนิกส์มณฑลหูหนาน แอปพลิเคชัน Internet Banking หรือ Mobile Banking กรมสรรพากรมณฑลหูหนาน และเคาน์เตอร์ธนาคาร ทำให้ขณะนี้นครฉางซากลายเป็นเมืองแรกของจีนที่สามารถดำเนินการชำระภาษีด้วยเงินหยวนดิจิทัลได้

จุดเริ่มต้นของการใช้เงินหยวนดิจิทัลชำระภาษีของนครฉางซาเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อรัฐบาลมณฑลหูหนานได้ประกาศ “แผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปและการจัดการจัดเก็บภาษีของมณฑลหูหนานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น” ซึ่งในแผนดังกล่าวระบุว่า ในฐานะที่นครฉางซาซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็น “เมืองนำร่องการใช้หยวนดิจิทัล” และดำเนินการศึกษาการประยุกต์ใช้เงินหยวนดิจิทัลกับงานปฏิรูปการชำระภาษี ประกันสุขภาพและประกันสังคม ก่อนสิ้นปี 2564 กรมสรรพากรนครฉางซาจึงได้ประสานงานกับสถาบันการเงินรายใหญ่ของจีน 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ICBC) ธนาคารเพื่อการเกษตร (ABC) ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ธนาคารเพื่อการก่อสร้าง (CCB) ธนาคารเพื่อการสื่อสาร (Bank of Communication) และธนาคารไปรษณีย์และออมสิน (PSBC) รวมถึงธนาคารท้องถิ่นอย่างธนาคารนครฉางซา เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดำเนินงานนำร่องการชำระภาษีด้วยเงินหยวนดิจิทัลอย่างจริงจัง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา กรมสรรพากรนครฉางซาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานหลายฝ่ายเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการชำระภาษีด้วยเงินหยวนดิจิทัลในทุกขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ

จุดเด่นของการชำระภาษีด้วยเงินหยวนดิจิทัลนอกเหนือจากมีความถูกต้อง ความปลอดภัย และประหยัดต้นทุนแล้ว ขั้นตอนการชำระภาษีโดยเฉพาะจำนวนภาษีที่มีมูลค่าสูง ยังมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการชำระภาษีแบบดั้งเดิมซึ่งมีความซับซ้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตเพื่อการตรวจสอบและจัดการกับผู้หลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720255974498276772&wfr=spider&for=pc

ฉางซา หูหนาน หยวนดิจิทัล ภาษี

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/