ศุลกากรมณฑลฝูเจี้ยนเผยว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 การค้ากับต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยนขยายตัวสูงขึ้น โดยมีมูลค่ากว่า 1.36 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็นการส่งออก 7.9 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 และการนำเข้า 5.68 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 โดยอาเซียนยังคงเป็น   คู่ค้าอันดับหนึ่งของมณฑลฝูเจี้ยน โดยมีมูลค่าการค้ารวม 2.66 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 รองลงมา คือ สหรัฐฯ (เท่ากับ 1.69 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30) สหภาพยุโรป (เท่ากับ 1.49 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30) ทั้งนี้เมืองเซี่ยเหมิน ฝูโจวและเฉวียนโจวมีมูลค่าการการค้ากับต่างประเทศอยู่ที่ 6.57 แสนล้านหยวน 2.4 แสนล้านหยวน และ 1.96 แสนล้านหยวน และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5, 29.9 และ 42.4 ตามลำดับ สำหรับสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ แบตเตอรี่พลังงาน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 243) และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เพิ่มขึ้น 77 เท่า) ขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มณฑลฝูเจี้ยนนำเข้ามากที่สุด เท่ากับ 9.6 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าของทั้งมณฑล และมีการนำเข้าสินค้าเกษตรมูลค่า 7.68 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าของทั้งมณฑล

แหล่งอ้างอิง http://fuzhou.customs.gov.cn/fuzhou_customs/484123/484124/3955316/index.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/