จากสถิติปี 2563 มณฑลกุ้ยโจวผลิตน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 7.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563) กว่าเท่าตัว หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 17 ต่อปี ปริมาณการผลิตขยับจากอันดับ 7 ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ชี้ให้เห็นความสำคัญของมณฑลกุ้ยโจวในฐานะเป็นเขตนำร่องด้านนิเวศวิทยาและอารยธรรมแห่งชาติล็อตแรกของจีน

ในภาพรวม มณฑลกุ้ยโจวมีป่าไม้คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 61 มีแหล่งน้ำดื่มธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพสูง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลกุ้ยโจวได้พัฒนาอุตสาหกรรมน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีชื่อเสียงต่อจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมของมณฑล เช่น ยาสูบ สุรา ใบชา เวชภัณฑ์ และอาหารแปรรูป ปัจจุบัน มณฑลกุ้ยโจวมีบริษัทผลิตน้ำดื่มรวมกว่า 700 บริษัท สร้างรายได้กว่า 8,000 ล้านหยวน  ทั้งนี้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) มณฑลกุ้ยโจวจะยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำดื่มให้มีคุณภาพสูงและเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านนิเวศวิทยาของมณฑลมาพัฒนาฐานอุตสาหกรรมน้ำดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มีชื่อเสียงในระดับประเทศ รวมถึงผสานการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกับอุตสาหกรรมใบชา สุรา และการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรจุภัณฑ์ และระบบโลจิสติกส์

ที่มา: http://www.gz.chinanews.com/jjgz/2021-11-15/doc-ihasunxq0481964.shtml

กุ้ยโจว น้ำดื่ม ธรรมชาติ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/