เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลมณฑลหูหนานได้จัดพิธีก่อตั้งกลุ่มบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมณฑลหูหนานขึ้นที่นครฉางซา โดยมีนายเฉิน เฟย รองผู้ว่าการมณฑลเป็นประธานในพิธี

กลุ่มบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมณฑลหูหนานได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลมณฑลหูหนาน และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินของรัฐประจำมณฑลหูหนาน (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the Hunan Provincial People’s Government: Hunan SASAC) เป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกกำลังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม การท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ร่วมกันบูรณาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมณฑลหูหนานเริ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เช่น โรงแรมหัวเทียน โรงแรมเซียงโถหยางกวาง บริษัทการท่องเที่ยวเส้าซาน บริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลหูหนาน ศูนย์วิจัยผ้าปักมณฑลหูหนาน และสถาบันศิลปะและหัตถกรรมมณฑลหูหนาน การดำเนินงานในเบื้องต้นจะร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมหันมาใช้กลยุทธ์ “Asset-light Model” หรือก็คือการถือครองสินทรัพย์ถาวรให้น้อยเพื่อให้มีสัดส่วนการลงทุนที่ต่ำลง ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวสีแดง (Red Tourism) หรือการเดินทางไปยังสถานที่ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การท่องเที่ยวสีเขียวหรือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเมืองโบราณ ตลอดจนการส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิก โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันการเงินหลายแห่ง เช่น ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์จีน (ICBC) สาขามณฑลหูหนาน ธนาคารเพื่อการเกษตรจีน (ABC) สาขามณฑลหูหนาน และธนาคารเพื่อการก่อสร้างจีน (CCB) สาขามณฑลหูหนาน เป้าหมายการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อให้บริษัทด้านการท่องเที่ยว 20 แห่งของมณฑลเข้าสู่การเป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมระดับประเทศของจีนภายในปี 2568 หรือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568)

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715399120968289129&wfr=spider&for=pc

หูหนาน ท่องเที่ยว โรงแรม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/