เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 รัฐบาลมณฑลหูหนานร่วมกับศูนย์สารสนเทศอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน (Cyberspace Administration of China) สำนักงานคณะกรรมการระบบนำทางด้วยดาวเทียมจีน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน กระทรวงคมนาคมและขนส่งจีน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและบริหารสินทรัพย์ของรัฐจีน จัดงาน “การประชุมสุดยอดนานาชาติว่าด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสัญญาณนำทางดาวเทียมเป๋ยโต่ว ครั้งที่ 1” (1st International Summit on BeiDou Navigation Satellite System (BDS) Applications) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติมณฑลหูหนาน นครฉางซา ในหัวข้อ “ระบบเป๋ยโต่วให้บริการทั่วโลก เสริมพลังแห่งอนาคต” โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดี สาระสำคัญเน้นย้ำการผลักดันความก้าวหน้าของระบบเป๋ยโต่ว เพื่อยกระดับบริการแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในจีนและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 800 คน โดยมีพื้นที่นิทรรศการนำเสนอพัฒนาการ ผลงาน และแนวโน้มการใช้งานระบบเป๋ยโต่วในระยะยาว อีกทั้งมีการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านระบบนำทางด้วยดาวเทียม

สำหรับ “เป๋ยโต่ว” เป็นระบบสัญญาณนำทางดาวเทียมของจีนที่เริ่มวิจัยตั้งแต่ปี 2537 และประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ดาวเทียมเป๋ยโต่วหมายเลข 1” เมื่อปี 2543 โดยเริ่มนำขึ้นสู่ห้วงอวกาศและทดลองใช้ภายในประเทศ ต่อมาในปี 2555 สัญญาณ “ดาวเทียมเป๋ยโต่วหมายเลข 2” ก็เริ่มให้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และล่าสุด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ดาวเทียมเป๋ยโต่วหมายเลข 3” และเปิดสัญญาณให้บริการครอบคลุมทั่วโลกอย่างเป็นทางการ

อนึ่ง ในปี 2563 จีนสร้างรายได้จากบริการระบุตำแหน่งและการนำทางด้วยดาวเทียม 403,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 16.9 โดยให้บริการในหลายสาขา เช่น คมนาคมและการขนส่ง การช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงการเกษตรแม่นยำสูง นอกจากนี้ จีนยังส่งออกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมของตนไปกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

สำหรับมณฑลหูหนาน นับเป็นเขตสาธิตการใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป๋ยโต่วหนึ่งในสามแห่งของจีน โดยจีนเริ่มดำเนิน “โครงการสาธิตการใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป๋ยโต่วมณฑลหูหนาน” ซึ่งเป็นเขตสาธิตที่ใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยหลังจากนั้น รัฐบาลมณฑลหูหนานและรัฐบาลนครฉางซาก็ได้ออกนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเป๋ยโต่วมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2563 นครฉางซาได้กลายเป็นเมืองที่มีบริษัทดำเนินงานเกี่ยวข้องกับระบบนำทางด้วยดาวเทียมมากเป็นอันดับ 3 ของจีน รองจากนครกว่างโจว และเมืองเซินเจิ้น โดยมีบริษัทชั้นนำที่สำคัญ เช่น Hunan Maxwell (迈克森伟) Hunan Space Tube (斯北图) Changsha Haige Beidou (长沙海格北斗) Hunan BYNAV Technology (北云科技) และ BDMC (北斗微芯) นอกจากนี้ นับจนถึงปี 2563 มณฑลหูหนานมีรายได้จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมเป๋ยโต่วปีละ 10,000 ล้านหยวน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 50,000 ล้านหยวน ในปี 2568

ที่มา: http://www.cnr.cn/hunan/jdt/20210916/t20210916_525603414.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710931132750962203&wfr=spider&for=pc

หูหนาน เป๋ยโต่ว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/