กรมพลังงานมณฑลยูนนานเปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 การผลิตและการอุปโภคไฟฟ้าของมณฑลยูนนานขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ปริมาณการส่งออกไฟฟ้าหดตัวลงเล็กน้อย โดยพบว่า วิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของมณฑลยูนนานผลิตไฟฟ้าได้ 189,600 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.8 ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นไฟฟ้าพลังน้ำ 141,150 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 ไฟฟ้าพลังความร้อน 30,570 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ไฟฟ้าพลังลม 15,700 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 8.5 และไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 2,170 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7

ขณะเดียวกัน มณฑลยูนนานมีปริมาณการอุปโภคไฟฟ้า 123,100 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.4 แบ่งเป็นการอุปโภคไฟฟ้าในภาคเกษตรกรรม 1,300 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 การอุปโภคไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม 88,300 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 การบริโภคไฟฟ้าในภาคบริการ 17,040 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 และการอุปโภคไฟฟ้าในครัวเรือน 16,470 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าของมณฑลยูนนานที่มีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการอุปโภคไฟฟ้าภายในมณฑลข้างต้น ส่งผลให้มณฑลยูนนานส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปนอกมณฑล 74,350 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.4 สะท้อนถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน และการฟื้นตัวของภาคการผลิตและภาคการบริโภคภายในมณฑลภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในประเทศจีน  ทั้งนี้ ในปี 2562 มณฑลยูนนานผลิตไฟฟ้าได้ 346,200 ล้านหยวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยใช้อุปโภคภายในมณฑล 181,200 ล้านหยวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.3 และส่งออกไปนอกมณฑล 166,400 ล้านหยวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง นับเป็นก้าวแรกของมณฑลยูนนานในการเปลี่ยนจากมณฑลผู้ผลิตและขายไฟฟ้าไปสู่การเป็นมณฑลผู้ผลิตและอุปโภคไฟฟ้ามาจนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563) มณฑลยูนนานส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปยังภาคตะวันออกกว่า 750,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของปริมาณไฟฟ้าจากภาคตะวันตกที่ส่งไปยังภาคตะวันออกผ่านบริษัท China Southern Power Grid จำกัด โดยเป็นไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งหมด ช่วยให้มณฑลภาคตะวันออกลดการใช้ถ่านหินได้ประมาณ 200 ล้านตัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 500 ล้านตัน

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/WpV0EqH70VoiLyjTTp3Szw
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1688671133166665015&wfr=spider&for=pc
https://www.sohu.com/a/395330839_99917855
http://ylxf.1237125.cn/NewsView.aspx?NewsID=324971

ยูนนาน ไฟฟ้า พลังงาน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/