มณฑลเสฉวนเผยสถิติข้อมูลเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานสถิติมณฑลเสฉวนได้เปิดเผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2564 โดยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีรายรับต่อปีมากกว่า 20 ล้านหยวน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 แบ่งตามประเภทวิสาหกิจ ได้แก่ (1) รัฐวิสาหกิจ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 (2) วิสาหกิจชุมชน หดตัวลงร้อยละ 12.1 (3) วิสาหกิจเอกชน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 และ (4) วิสาหกิจต่างชาติ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2

อุตสาหกรรม 38 ประเภทจากอุตสาหกรรมหลักของมณฑลฯ ทั้งหมด 41 ประเภทมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 อุตสาหกรรมแร่อโลหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา และเครื่องดื่มอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 อุตสาหกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 อุตสาหกรรมโลหะและเหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.4

ผลผลิตทางอุตสาหกรรม

ประเภท เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า +67.4
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ +36.5
โทรศัพท์มือถือ +29.4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) +24.3
รถยนต์ +16.6
เหล็ก +15.2
ปูนซีเมนต์ +14.3
กำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ +14.2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า) +13.3
กำลังการผลิตไฟฟ้า +4.6

 

มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 964,290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4

ประเภท มูลค่า (ล้านหยวน) เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
ยอดขายปลีกในเขตเมือง 791,520 +25.0
ยอดขายปลีกในเขตชนบท 172,770 +27.4
เมื่อแบ่งตามมูลค่าของประเภทสินค้า
อาหารและเครื่องดื่ม 134,460 +68.1
ผลิตภัณฑ์สินค้าปลีก 829,830 +20.4

 

มูลค่าการนำเข้าส่งออก 340,790 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9

รายการ มูลค่า (ล้านหยวน) เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
การนำเข้า 146,750 +7.2
การส่งออก 194,040 +21.4

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) โดยเฉลี่ยอัตราคงที่ 0.00

รายการ เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
การรักษาพยาบาล +1.7
การขนส่งและโทรคมนาคม +1.1
สินค้าในชีวิตประจำวันและบริการ +0.4
สินค้าและบริการอื่น +0.4
ที่พักอาศัย – 0.2
อาหารและเครื่องดื่ม – 0.4
เครื่องนุ่งห่ม – 0.6
การศึกษา วัฒนธรรมและบันเทิง – 1.0

 

ตัวเลขสถิติข้างต้นสะท้อนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการค้าและการลงทุนของมณฑลเสฉวน ที่ยังคงรักษาการเติบโตได้แม้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงอาจจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนหรือทำธุรกิจในภูมิภาคตะวันตกของจีน โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ซึ่งมีค่าครองชีพไม่สูง

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง Sichuan Provincial Bureau of statistics (เข้าถึงครั้งล่าสุด 18 มิ.ย. 64)
http://tjj.sc.gov.cn/scstjj/c105897/2021/6/17/44a2c5aaaa974abe8663aa7ffee6395e.shtml

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]