แง้มแผนฟื้นฟูชนบทในนครฉางซา มุ่งสู่การเกษตรทันสมัย – thaibizchina

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลนครฉางซาได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการฟื้นฟูชนบทของเมืองซึ่งกำหนดขึ้นจากเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ “ความคิดเห็นในการดำเนินงานสร้างเมืองสาธิตเพื่อฟื้นฟูชนบท รวมถึงเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย” และ “แผนการก่อสร้างเมืองสาธิตเพื่อฟื้นฟูชนบทในนครฉางชา (ปี 2564-2568)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้นครฉางซาเป็นเมืองต้นแบบด้านการฟื้นฟูชนบทที่มีการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ แหล่งที่อยู่อาศัยที่มีระบบนิเวศ การส่งเสริมกันระหว่างเมืองกับชนบท รวมถึงการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี

สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีคุณภาพสูงและทันสมัยจะมุ่งเน้นการพัฒนา “หนึ่งอำเภอ หนึ่งผลิตภัณฑ์” ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น ชาเขียวของอำเภอฉางซา สุกรของเมืองหนิงเซียง ชาน้ำมันของเมืองหลิวหยาง และพืชผักของเขตว่างเฉิง โดยอาศัยนวัตกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น เช่น นิคมอุตสาหกรรมการเกษตรแห่งชาติเมืองหนิงเซียง เขตสาธิตนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่แห่งชาติอำเภอฉางซา สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเขตว่างเฉิง มาสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น

ในส่วนของการส่งเสริมการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สวยงามและน่าอยู่จะมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ ระบบนิเวศ ภาพรวมหมู่บ้าน อุตสาหกรรม ความเป็นอยู่ และความทันสมัย โดยจะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสวยงามและน่าอยู่จำนวน 4,000 แห่งภายในปี 2568 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีมากกว่า 90 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกรระดับมืออาชีพรุ่นใหม่ ผู้มีความสามารถด้านพัฒนาชนบท และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้กลับมาบ้านเกิดและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตน ขณะเดียวกันจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในชนบท โดยจะพัฒนาให้ประชาชนในเขตชนบทมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 8 หรือเพิ่มขึ้นปีละกว่า 50,000 หยวนภายในปี 2568 รวมถึงลดสัดส่วนความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ระหว่างประชากรในเขตเมืองกับชนบทมาอยู่ที่ 1.62:1

อนึ่ง มณฑลหูหนานจัดตั้งสำนักงานฟื้นฟูชนบทระดับมณฑลแทนที่สำนักงานพัฒนาและบรรเทาความยากจนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลมณฑลหูหนานและบริหารงานโดยกรมการเกษตรและชนบทมณฑลหูหนาน มีจุดประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการขยายผลการบรรเทาความยากจนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชนบท รวมถึงส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทของมณฑลหูหนานให้มีระบบและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1699792041187195440&wfr=spider&for=pc

หูหนาน ฟื้นฟูชนบท

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]