• คลังความรู้
 • /
 • บทความ
 • /
 • เศรษฐกิจส่านซีไตรมาสแรกปี 64 ขยายตัว 15.4% เร่งอัดฉีดกระตุ้นการบริโภคท้องถิ่น

เศรษฐกิจส่านซีไตรมาสแรกปี 64 ขยายตัว 15.4% เร่งอัดฉีดกระตุ้นการบริโภคท้องถิ่น

 1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2564 มีมูลค่า 635,279 ล้านหยวน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 15.4 จำแนกเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 24,084 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 289,535 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 321,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8

 1. ภาคเกษตรกรรม

– ผลผลิตผักและพืชตระกูลเห็ด 2.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

– ปศุสัตว์ 389,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5

– นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม 234,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6

– สัตว์ปีก 73.35 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

– ผลิตภัณฑ์ไข่ 133,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

 1. ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industries)

รายได้จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของมณฑลส่านซีในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 2564 มีมูลค่ากว่า 357,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8 โดยเป็นผลกำไร 38,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 160 (1.6 เท่า) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคและการผลิตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 23 และ 37.8 ตามลำดับ

หากจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ พบว่า อุตสาหกรรมพลังงานกลับมามีแนวโน้มการเติบโตที่สดใสอีกครั้ง สืบเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานในกลุ่มโรงงานและเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวจากวิกฤติ COVID-19 นอกจากกลุ่มพลังงานแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์และการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์การสื่อสาร ต่างมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 75.2 ร้อยละ 42 และร้อยละ 27.8 ตามลำดับ

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม รายละเอียดอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
กลุ่มพลังงาน 1. เหมืองแร่ถ่านหิน ร้อยละ 14.7
2. น้ำมันดิบและปิโตรเคมี ร้อยละ 5.3
3. ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 17.3
4. การแปรรูปน้ำมันดิบ ร้อยละ 4.8
ไม่ใช่กลุ่มพลังงาน 1. การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ร้อยละ 75.2
2. การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ร้อยละ 42
3. คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอุปกรณ์การสื่อสาร ร้อยละ 27.8
4.  การผลิตเหล็ก ร้อยละ 29.8
5. อุปกรณ์ภาพพิมพ์ 3 มิติ ร้อยละ 80
6. แผงพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน ร้อยละ 310 (3.1 เท่า)
 1. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของมณฑลส่านซี (ไม่รวมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ชนบท) มีมูลค่า 64,222 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 โดยการลงทุนในภาคประชาชนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.8 ของการลงทุนทั้งหมดของมณฑลส่านซี

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ห้องชุดสำเร็จรูปสามารถจำหน่ายไปได้กว่า 7.51 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.7 คิดเป็นมูลค่า 73,193 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.2 สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้บริโภค มาตรการปล่อยสินเชื่อ รวมไปถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เริ่มกระเตื้องขึ้นจากการฟื้นตัวของวิกฤติ COVID-19 โดยในช่วงเดือน มี.ค. เพียงเดือนเดียว สามารถจำหน่ายห้องชุดสำเร็จรูปในกลุ่มเพื่อการพักอาศัยไปกว่า 6.46 ล้าน ตร.ม.

 1. การบริโภคภายในพื้นที่

5.1 ยอดการค้าปลีกกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Total retail sales of consumer goods) มีมูลค่า 252,953 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 โดยในจำนวนนี้เป็นการค้าปลีกจากภาคองค์กรและธุรกิจ 114,736 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4

5.2 หากจำแนกเป็นกลุ่มพื้นที่พบว่า (1) ยอดการค้าปลีกกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเมือง มีมูลค่า 223,262 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และ (2) ยอดการค้าปลีกกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตชนบท มีมูลค่า 29,692 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7

5.3 หากจำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจพบ 5 กลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตจากการบริโภคอุปโภคสูงสุด ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจรถยนต์ เติบโตร้อยละ 57 สูงสุดในยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 (2) กลุ่มธุรกิจเครื่องนุ่งห่ม หมวก รองเท้า และสิ่งทอ เติบโตร้อยละ 55.1 (3) กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร เติบโตร้อยละ 47.6 (4) กลุ่มธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Petroleum products) เติบโตร้อยละ 28.1 (5) กลุ่มธุรกิจน้ำมันพืชและอาหารต่าง ๆ เติบโตร้อยละ 12.4

นอกจากนี้ การค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของจีนในพื้นที่มณฑลส่านซีมีมูลค่า 19,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3

 1. ภาพรวมเงินฝากในระบบสถาบันการเงิน

ภาพรวมเงินฝากในระบบสถาบันการเงินทั้งมณฑลส่านซีรวม 5.09 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ในจำนวนนี้เป็นการฝากเงินในบัญชีฝากเงินใหม่ 173,865 ล้านหยวน และการฝากเงินจากกลุ่มองค์กรและสถาบันต่าง ๆ 4.07 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1

 1. รายได้ประชากร

7.1 ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มณฑลส่านซีประกาศรายได้ประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ (Disposable Income Per Capita of Shaanxi) 7,440 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 อย่างไรก็ดียังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศที่ 9,730 หยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จำแนกเป็น

7.1.1 รายได้ประชากรเขตเมืองเฉลี่ย (Disposable Income Per Capita of Shaanxi Urban) 10,410 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ 13,120 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2)

7.1.2 รายได้ประชากรเขตชนบทเฉลี่ย (Disposable Income Per Capita of Shaanxi Rural) 4,133 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ 4,133 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3)

7.2 รายจ่ายประชากรโดยเฉลี่ย (Living Expenditure Per capita) 5,008 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5

จำแนกเป็น

7.2.1 รายจ่ายประชากรเขตเมืองเฉลี่ย (Living Expenditure Per capita of Shaanxi Urban) 6,332 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6

7.2.2 รายจ่ายประชากรเขตชนบทเฉลี่ย (Living Expenditure Per capita of Shaanxi Rural) 3,534 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9

 1. การค้าระหว่างประเทศ

8.1 ศุลกากรนครซีอานรายงานว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ว่ามูลค่าการค้าของมณฑลส่านซีมีแนวโน้มสดใส มูลค่ารวม 97,809.2 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 และมีเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 3 เมืองแรกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563 ดังนี้

มูลค่า

(ล้านหยวน)

1. นครซีอาน 89,161.64 อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 1. เมืองยวีหลิน ร้อยละ 337.87
2. เมืองเสียนหยาง 3,758.52 2. เมืองฮั่นจง ร้อยละ 174.8353
3. เมืองเป่าจี 2,028.12 3. เมืองถงชวน ร้อยละ 139.6447

8.2 คู่ค้าที่สำคัญของมณฑลส่านซี 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. เกาหลีใต้ 21,499.55 ล้านหยวน  ลดลงร้อยละ 0.5
 2. ไต้หวัน 17,929.67 ล้านหยวน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.27
 3. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 8,580.59 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.76
 4. สหรัฐอเมริกา 7,681.49 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.11
 5. ญี่ปุ่น 6,203.77 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52

จากการจัดอันดับข้อมูลของศุลกากรนครซีอาน ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 20 ของมณฑลส่านซี โดยในไตรมาสแรก มีมูลค่าการค้ารวม 880.78 ล้านหยวน (ราว 134.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 93.55 (ไทยขาดดุล 833.08 ล้านหยวน) จำแนกเป็น

(1) มณฑลส่านซีส่งออกไปประเทศไทย 833.08 ล้านหยวน (ราว 126.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 110.59 (1.1 เท่า) และ

(2) มณฑลส่านซีนำเข้าจากประเทศไทย 47.7 ล้านหยวน (ราว 7.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร้อยละ 19.81

หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยถือเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของมณฑลส่านซี รองจากมาเลเซีย (คู่ค้าอันดับ 6 ของมณฑลส่านซี) สิงคโปร์ (คู่ค้าอันดับ 9 ของมณฑลส่านซี) และอินโดนีเซีย (คู่ค้าอันดับ 14 ของมณฑลส่านซี)

โดยสรุปภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของมณฑลส่านซีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกมิติ สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ที่สะท้อนผ่านดัชนีการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปริมาณการจำหน่ายห้องพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการของสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ

มณฑลส่านซียังให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคในพื้นที่และการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างมณฑลให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้สะดวกและมั่นใจในมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ผ่านมา ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวชื่อดังของจีน Ctrip.com รายงานว่าในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 8.8 ล้านคน สร้างรายได้สู่มณฑลกว่า 5,000 ล้านหยวน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการออกไปท่องเที่ยวของประชาชนได้ดีโดยในระหว่างนั้นนครซีอานเป็น 1 ใน 10 เมืองที่มียอดจำหน่ายบัตรผ่านประตูออนไลน์สูงสุด นอกจากนี้ ส่านซียังตั้งเป้าใช้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาแห่งชาติที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-27 ก.ย. 2564 เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตซึ่งได้ติดตั้งเสาสัญญาณเพื่อขยายคุณภาพสัญญาณ 5G ในเขตเมืองแล้วเสร็จ ตลอดจนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังได้สะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคในพื้นที่ผ่านกิจกรรมขนาดใหญ่อาทิ การจัดกิจกรรม “มหกรรมช้อปปิ้งแห่งปี” (Shaanxi Consumption Promotion Year) ที่รัฐบาลนครซีอานตั้งเป้าให้เป็นกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณกว่า 530 ล้านหยวนในการประชาสัมพันธ์   ผ่านกิจกรรมรายย่อย (Series Activities) ตลอดปี 2564

ข้อมูลอ้างอิง

 1. http://www.shaanxi.gov.cn/sj/zxfb/202104/t20210420_2160449_wap.html
 2. http://k.sina.com.cn/article_6132036027_16d7f71bb04000v7j3.html
 3. http://xian.customs.gov.cn/
 4. https://new.qq.com/omn/20210421/20210421A02N7V00.html

The post เศรษฐกิจส่านซีไตรมาสแรกปี 64 ขยายตัว 15.4% เร่งอัดฉีดกระตุ้นการบริโภคท้องถิ่น appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]