นครฉงชิ่งเร่งกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับอาเซียน – thaibizchina

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์นครฉงชิ่งเปิดเผยว่า นครฉงชิ่งได้เริ่ม “แผนกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านครฉงชิ่ง-อาเซียน (2564-2568)” อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายคือ มูลค่าการค้ารวมระหว่างฉงชิ่งและอาเซียนจะมีมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

ปัจจุบัน อาเซียนถือเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดของนครฉงชิ่ง จากข้อมูลในปี 2563 การนำเข้าและส่งออกของนครฉงชิ่ง-อาเซียนมีมูลค่ารวม 112,170 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของนครฉงชิ่ง เมื่อสิ้นปี 2563 เงินลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีมูลค่าสูงถึง 12,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นครฉงชิ่งสามารถขยายธุรกิจรับเหมาด้านวิศวกรรมไปยัง 9 ประเทศในอาเซียน  อาทิ เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

กระชับความร่วมมือได้กำหนดภารกิจหลัก 5 ประการไว้ ดังนี้ (1) เพิ่มมูลค่าการค้ากับประเทศในอาเซียน (2) กระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในอาเซียน (3) อำนวยความสะดวกการเข้าถึงช่องทางการค้าของประเทศในอาเซียน (4) การขยายขอบเขตความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน และ (5) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน

นอกจากนี้ แผนกระชับความร่วมมือฯ ยังกำหนดให้นครฉงชิ่งสร้างศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อดึงดูดองค์กรสำคัญในอุตสาหกรรมให้มาลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่โดดเด่นให้ก้าวสู่ระดับโลก เพิ่มการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงระบบการขนส่งเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ แผนกระชับความร่วมมือฯ ได้วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม โอกาสทางการตลาดและพื้นฐานของความร่วมมือของทั้ง 10 ประเทศ โดยนำเสนอแนวคิดความร่วมมือที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ อาทิ กระชับความร่วมมือกับสิงคโปร์ เสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และพัฒนาความร่วมมือกับกัมพูชา ลาว เมียนมา และบรูไน

การอำนวยความสะดวกเรื่องช่องทางการค้าและโลจิสติกส์ของนครฉงชิ่งตามแผนกระชับความร่วมมือฯ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าไปจีนได้เพิ่มมากขึ้น การที่นครฉงชิ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มตัวเลขมูลค่าการค้ารวมระหว่างฉงชิ่งและอาเซียน เพิ่มการนำเข้าและส่งออก เป็นไปได้ว่ามูลค่าการค้ารวมระหว่างฉงชิ่งและประเทศไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและประเทศในอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ทางการของ Xinhuanet (ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2564)
http://www.cq.xinhuanet.com/2021-03/26/c_1127256852.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]