เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลประเทศคู่ค้าของมณฑลหูหนานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (ปี 2558-2563) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 201 รายในปี 2558 เป็น 233 รายในปี 2563 โดยในช่วงห้าปีข้างต้น อาเซียนได้กลายมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนานด้วยมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกที่เพิ่มขึ้นจาก 23,030 ล้านหยวนในปี 2558 เป็น 81,020 ล้านหยวนในปี 2563 คิดเป็นอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 250 เฉลี่ยเติบโตร้อยละ 28.6 ต่อปี  ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรนครฉางซาคาดการณ์ว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างมณฑลหูหนานกับอาเซียนจะยิ่งขยายลงลึกยิ่งขึ้นจากการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: RCEP)

ตลอดระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หูหนานซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมณฑลผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล ได้ดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่สำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการขนส่งระบบราง รวมถึงอุตสาหกรรมการบิน โดยคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ในมณฑลหูหนานมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) นอกจากนี้ มณฑลหูหนานยังพัฒนาขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป (China-Europe Railway Express) เพื่อรองรับความต้องการส่งออกสินค้าจำนวนมากของมณฑลไปยังจุดหมายปลายทางในยุโรป ซึ่งมีส่วนช่วยให้มูลค่าการค้าของหูหนานกับประเทศเพิ่มขึ้นขยายตัวถึงร้อยละ 240 ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาวิเคราะห์ว่า โครงสร้างการค้ากับต่างประเทศของมณฑลหูหนานมีการปรับเปลี่ยนและได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 วิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในหูหนานมีจำนวน 8,621 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 400 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2553-2557) ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มณฑลมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202103/t20210322_15034539.html

จีน หูหนาน การค้า นำเข้า-ส่งออก

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/