เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลหูหนานได้อนุมัติ “ข้อเสนอการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาวในปี 2578 ของมณฑลหูหนาน” ซึ่งระบุกำหนดพื้นที่การพัฒนาโดยจะผลักดันกลุ่มเมือง “ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน” ให้เป็นศูนย์กลางของการเติบโต ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองรอง 2 แห่ง ได้แก่ เมืองเยว่หยาง และเมืองเหิงหยาง ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างเส้นทางเศรษฐกิจ 3 เส้นทางตามแนวรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-ฉางซา-กว่างโจว เซี่ยงไฮ้-ฉางซา-คุนหมิง และฉงชิ่ง-ฉางซา-เซี่ยเหมิน ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ของมณฑลหูหนานให้มีบทบาทในระดับประเทศมากขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มเมือง “ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน” ให้เป็นเขตสาธิตนวัตกรรมระดับประเทศ และการพัฒนาเมืองบริเวณทะเลสาบต้งถิง เช่น เมืองเยว่หยาง เมืองฉางเต๋อ และเมืองอี้หยาง ให้เป็นวงแหวนเศรษฐกิจเชิงนิเวศ

ในแง่การดำเนินงาน มณฑลหูหนานจะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม การเปิดกว้างสู่ภายออก รวมถึงการแสวงหาแนวคิดและรูปแบบใหม่ในการยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การส่งเสริมตลาดภายใน การพัฒนาชนบทและความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดหมายให้มณฑลหูหนานกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำที่สำคัญของจีน พื้นที่วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีความสามารถทางการแข่งขัน และพื้นที่ตอนในเพื่อการปฏิรูปและเปิดกว้างสู่ภายนอก โดยจะดำเนินงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

  1. การพัฒนาอุตสาหกรรมโดดเด่นและปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์ชั้นนำ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging industry) อาหารและเวชภัณฑ์ การผนวกอุตสาหกรรมการทหารกับพลเรือน การผลิตอัจฉริยะ การสร้างแบรนด์ ห่วงโซ่อุตสาหกรรม และพื้นฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำที่สำคัญของจีน
  2. การส่งเสริมปัจจัยที่นำไปสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีที่สำคัญ การพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การเพิ่มและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานด้านนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม การส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรม การยกระดับระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรม และการส่งเสริมความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้กลายเป็นพื้นที่วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีความสามารถทางการแข่งขัน
  3. การปฏิรูปภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การจัดสรรทรัพยากร และระบบการจัดหาเงินทุน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุน ด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกของโลก นักลงทุนจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และเขตเศรษฐกิจปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย รวมถึงการส่งเสริมยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (BRI) นโยบาย “ก้าวออกไป” และเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนาน เพื่อให้กลายเป็นพื้นที่ตอนในเพื่อการปฏิรูปและเปิดกว้างสู่ภายนอก

สำหรับเป้าหมายระยะยาวในปี 2578 มณฑลหูหนานจะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ระบบนิเวศ การเปิดกว้างสู่ภายนอก สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ที่มา: https://hunan.voc.com.cn/article/202012/202012030019182124.html

 

The post เปิดเป้าหมายช่วงแผนฯ 14 ของหูหนาน มุ่งสู่การเป็นพื้นที่ชั้นนำของอุตสาหกรรมการผลิต นวัตกรรม และการเปิดกว้างสู่ภายนอก appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/