สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลยูนนานในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 28,130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ในจำนวนนี้ การส่งออกผลไม้มีมูลค่า 13,810 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 และการส่งออกผักมีมูลค่า 8,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2

ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ราบสูงที่มีเอกลักษณ์ของมณฑลยูนนาน ด้วยการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลวิสาหกิจที่ส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของวิสาหกิจ รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกในด้านกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น การเปิด “ช่องทางสีเขียว” ให้แก่สินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย การอนุญาตให้ใช้เอกสารรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้ และการขยายเวลาทำการ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงยังดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์แก่เกษตรกร สนับสนุนการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และดอกไม้ เชิญชวนให้วิสาหกิจนำระบบการบริหารจัดการและการเพาะปลูกรูปแบบ “วิสาหกิจ+แหล่งผลิต+การสร้างมาตรฐาน” ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ไปปรับใช้ ตลอดจนประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจที่ส่งออกสินค้าเกษตรประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Alibaba และ JD.com เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/11/12/031117397.shtml

จีน ยูนนาน เกษตร ส่งออก

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/