ไฮไลท์

  • “ศูนย์สาธิตการฉายลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อการถนอมอาหารในสินค้าเกษตร” ที่เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกในประเทศจีน เพื่อให้บริการฉายรังสีสินค้าเกษตรท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง อาทิ กีวี มะม่วง และใบชา
  • ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้นำด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จีนอย่าง China General Nuclear Power Corporation หรือ CGN อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนจนในพื้นที่ด้วยการรับเข้าไปฝึกงานในเครือบริษัทก่อนปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ
  • การถนอมอาหารด้วยการฉายรังสีอิเล็กตรอน นอกจากช่วยควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ก่อโรค ยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บรักษา และรักษาความสดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตรแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritional Losses) และคงคุณภาพสินค้าเกษตร(ผลไม้)ไว้ทั้ง รูปลักษณ์ รสชาติ และกลิ่นสัมผัส

 

เมืองไป่เซ่อ (Baise City/百色市) ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เปิดใช้งาน “ศูนย์สาธิตการฉายลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อการถนอมอาหารในสินค้าเกษตร” เป็นแห่งแรกของประเทศจีน เพื่อให้บริการฉายรังสีสินค้าเกษตรท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของเมือง อาทิ กีวี มะม่วง และใบชา

ศูนย์บริการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้นำด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จีนอย่าง China General Nuclear Power Corporation หรือ CGN โดยให้บริษัท CGN Nuclear Application Technology Co.,Ltd (中广核核技术应用有限公司) เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับบริษัทท้องถิ่นอีก 2 รายในเมืองไป่เซ่อ มีมูลค่าการลงทุน 18 ล้านหยวน

เกือบ 80 ปีของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรังสีเพื่อการถนอมอาหาร รังสีอิเล็กตรอนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการยืดอายุสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ปลอดรังสีตกค้าง ปัจจุบัน มีมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่ยอมรับประโยชน์ของเทคโนโลยีรังสี โดยอุตสหากรรมอาหารในปัจจุบัน มีสินค้าเกษตรที่ได้รับอนุญาตให้ฉายรังสีมากกว่า 300 ชนิดแล้ว

ประโยชน์จากรังสี คือ ลำแสงอิเล็กตรอน (electron beams) จากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนช่วยควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ก่อโรค ยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บรักษา ชะลอการสุก ยืดอายุการเก็บรักษาของสินค้าเกษตร(ผลไม้) โดยคงคุณภาพไว้ได้ ทั้งรูปลักษณ์ รสชาติ และกลิ่นสัมผัส

นายหู ตงหมิง (Hu Dongming/胡冬明) ผู้จัดการใหญ่บริษัท CGN Nuclear Application Technology Co.,Ltd ให้ข้อมูลว่า การถนอมอาหารด้วยการฉายรังสีอิเล็กตรอน นอกจากช่วยรักษาความสดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตรแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritional Losses) ยกตัวอย่างเช่น ผลกีวีไส้แดงด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น หากใช้วิธีการฉายรังสีจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาจาก 40 วัน เป็น 100 วัน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชาวสวน ช่วยยกระดับรายได้และแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้โครงการศูนย์บริการฉายรังสีดังกล่าวสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท CGN Nuclear Application Technology Co.,Ltd ได้จัดตั้งกลไกการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นผู้ยากจนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความชำนาญ โดยการส่งพนักงานเหล่านี้ไปฝึกงานที่ศูนย์ฉายรังสีของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 10 แห่งในจีน เป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนจนในท้องถิ่นได้อีกด้วย

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 30 ตุลาคม 2563
      เว็บไซต์ www.cgnpc.com.cn (中广核)
ภาพประกอบ www.zgxrjy.com และ http://mini.eastday.com

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/