เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 รัฐบาลนครฉางซาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “ข้อตัดสินใจว่าด้วยการเร่งสร้างเมืองต้นแบบอัจฉริยะรูปแบบใหม่” โดยตั้งเป้าหมายพัฒนานครฉางซาให้เป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะรูปแบบใหม่ของจีนที่มีจุดเด่นทั้งในด้านรูปลักษณ์ การสื่ออารมณ์ การสื่อความหมาย รูปแบบ และรสนิยม

ข้อตัดสินใจดังกล่าวกำหนดแบ่งเป้าหมายการพัฒนาเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ในช่วงแรก กำหนดให้ภายในปี 2568 นครฉางซาจะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่มีความเร็วสูง อัจฉริยะ ทั่วถึง และปลอดภัย มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะทั้งในด้านการบริการสาธารณะ การอภิบาลทางสังคม และการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบอัจฉริยะของนครฉางซาจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของจีน สำหรับในช่วงต่อมา ภายในปี 2578 การเติบโตในด้านอัจฉริยะของนครฉางซาจะใช้ทรัพยากรข้อมูลเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยการบริการด้านข้อมูลจะผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชาชน นครฉางซาจะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

ที่ผ่านมา นครฉางซาได้พัฒนาเมืองให้มีความเป็นอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหลายด้าน เช่น การบริการสอบถามหรือชำระเงินค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ซ ค่าประกันสุขภาพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านโทรศัพท์มือถือ การบริการเคลื่อนย้ายรถ การชดเชยอุบัติเหตุ และการทดสอบการขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน “My Changsha” การบริการชำระค่าทางด่วนและค่าที่จอดรถด้วยการสแกนป้ายทะเบียนรถและชำระเงินผ่านมือถือ รวมไปถึงยังสามารถตรวจสอบกระบวนการรักษาพยาบาลทั้งหมดตั้งแต่การลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ การนัดหมายเข้ารับการตรวจล่วงหน้า การสอบถามผลตรวจ คำแนะนำในการรักษาพยาบาล จนถึงการชำระค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ ผ่านมินิโปรแกรม “Healthy Changsha”

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/2020-10/11/c_1126591653.htm

ฉางซา อัจฉริยะ เมือง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/