เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 บริษัท ท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว จำกัด ประกาศขยายท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว ระยะที่ 3 หากก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจวจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึงปีละ 120 ล้านคน และรองรับสินค้าได้ 3.8 ล้านตัน นอกจากนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจวเชื่อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอื่น ๆ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ได้ภายใน 60 นาที

การขยายท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน ระยะที่ 3
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้ติดตามความคืบหน้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญของมณฑลกวางตุ้ง โดยโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว ระยะที่ 3 ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสารหมายเลข 3 (Terminal 3) ลานบิน (runway) จำนวน 2 เส้น รวมพื้นที่ 420,000 ตร.ม. ซึ่งอาคารผู้โดยสารหมายเลข 3 สามารถจอดเครื่องบินได้มากกว่า 190 ลำ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2573 และจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึงปีละ 120 ล้านคน จากเดิม 80 ล้านคน และสามารถรองรับสินค้าได้ 3.8 ล้านตันจากเดิม 2.5 ล้านตัน

การเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานไป๋หยุนกับ GBA
อาคารผู้โดยสารหมายเลข 3 (Terminal 3) ยังเชื่อมต่อกับการคมนาคมขนส่งรูปแบบต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น เส้นทางรถไฟระหว่างเมืองกว่างโจว – ตงก่วน – เซินเจิ้น เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว – เหอหยวน เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว – จงซาน  – จูไห่ และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยผู้โดยสารที่เดินทางถึงท่าอากาศยานไป๋หยุนสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ได้ภายในเวลา 60 นาที และเดินทางไปยังเขตเทียนเหอ นครกว่างโจว ได้ภายในเวลา 30 นาที

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย
นครกว่างโจวเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศที่สำคัญของจีนตอนใต้ภายใต้กรอบความร่วมมือกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area) นครกว่างโจวจึงเป็นประตูการค้าที่สำคัญของผู้ประกอบการไทย ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เป็นช่องทางการส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายในมณฑลกวางตุ้งและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นของจีนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง ท่าอากาศยานไป๋หยุนมีจำนวนผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 3 ของจีน รองจากท่าอากาศยานปักกิ่ง และท่าอากาศยานผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อปี 2562 ท่าอากาศยานไป๋หยุนมีเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทาง 230 แห่งทั่วโลก และมีจำนวนผู้โดยสาร 73.38 ล้านคน และคาดว่าในปี 2573 ท่าอากาศยานไป๋หยุนจะมีผู้โดยสารใช้บริการ 120 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 775,000 เที่ยวต่อปี ซึ่งจะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและจำนวนสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

นางสาวสุวิชญา กีปทอง เขียน
นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/