อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ของมณฑลเจียงซีที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซี โดยในปี 2565 อุตสาหกรรมการบินของมณฑลเจียงซีมีมูลค่าการผลิตกว่า 1.02 แสนล้านหยวน ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมของปี 2566 รัฐบาลเจียงซีได้ออกแผนปฏิบัติการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินให้ทันสมัยมณฑลเจียงซีระยะ 3 ปี (ปี 2566-2569) เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมการบินให้สูงกว่า 2.5 แสนล้านหยวน ภายในปี 2569 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

    (1) การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมเฮลิคอปเตอร์อย่างครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นให้เป็นฐานการผลิตเฮลิคอปเตอร์ที่สำคัญของประเทศ อาทิ การก่อสร้างสถาบันวิจัยการออกแบบเฮลิคอปเตอร์แห่งชาติจีน และนิคมการผลิตเฮลิคอปเตอร์ทั้งทหารและพลเรือนที่สำคัญของจีน และมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นที่ตั้งของ 1 ใน 2 รัฐวิสาหกิจจีนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตเฮลิคอปเตอร์สำคัญระดับชาติ ได้แก่ AVIC Changhe Aircraft Industry (Group) Corporation ผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ทหารแก่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) และเป็นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิตของเฮลิคอปเตอร์แห่งชาติของจีน  เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมเฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

    (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินพาณิชย์ โดยเน้นการพัฒนานครหนานชางให้เป็นฐานการผลิตเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ของจีน และเร่งส่งเสริมการผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนหลักของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เช่น ARJ21 เครื่องบินโดยสารไอพ่นแบบเทอร์โบแฟนที่ใช้งานในระดับภูมิภาครุ่นแรกของจีน และ C919 เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ลำแรกของจีน

    (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมยานอากาศยานไร้คนขับ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดรนเพื่อเกษตรอัจฉริยะ โลจิสติกส์ การลาดตระเวน การแจ้งเตือนและกู้ภัยฉุกเฉิน และโดรนระดับอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมทั้งเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางอากาศไร้คนขับใหม่ ๆ อาทิ รถยนต์บินได้ (Flying Car) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับให้แข็งแกร่งเป็นอันดับต้น ๆ ของจีน

   (4) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ โดยเน้นส่งเสริมเมืองอี่ชุนมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของมณฑลเจียงซี มุ่งวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นทางพลังงานสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า เครื่องบินพลังงานไฮโดรเจน และเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์

โดยสรุป มณฑลเจียงซีเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้น ๆ ของจีน โดยความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการบินของมณฑลเจียงซีเกื้อกูลกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค ดังนั้น ไทยสามารถสำรวจความร่วมมือกับมณฑลเจียงซี โดยเฉพาะนครหนานชาง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น และเมืองอี่ชุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบินของไทยต่อไปได้           

แหล่งอ้างอิง https://www.dtdtd.com/18245.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/