• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • มณฑลเจียงซีออกแผนปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปี 2566 – 2568)

มณฑลเจียงซีออกแผนปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปี 2566 – 2568)

เมื่อเดือนตุลาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลเจียงซีได้ออกแผนปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปี 2566 – 2568) เพื่อส่งเสริมมณฑลเจียงซีเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นพื้นที่การผลิตอัจฉริยะชั้นนำในภาคกลางของจีน ภายในปี 2568 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) การกำหนดพื้นที่การพัฒนา โดยเน้นสนับสนุนการสร้างนครหนานชางเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยคำนึงถึงว่านครหนานชางเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีฐานอุตสาหกรรมล้ำสมัยต่าง ๆ อยู่เป็นทุนเดิม และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นเมืองที่มีความเจริญและเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(2) ด้านอุตสาหกรรม โดยเน้นการพัฒนา 6 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ วงจรรวมรุ่นที่ 3 อินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต วัสดุใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย (อาทิ นาโนเทคโนโลยี) เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน การสำรวจใต้ทะเลลึกและในอวกาศ ชีวการแพทย์และจีโนมิกส์ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลระดับสูง การพัฒนาคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขั้นสูงของหนานชางเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 48 ของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งเมือง และจะเพิ่มแพลตฟอร์มนวัตกรรมระดับชาติใหม่ 5 แห่ง ภายในปี 2568

(3) ด้านเงินลงทุน เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งมณฑล โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนากว่าร้อยละ 14 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดใน GDP สูงกว่าร้อยละ 2.6 และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงกว่า 10,000 แห่ง ภายในปี 2568

ทั้งนี้ นครหนานชางมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลเจียงซี โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็น 1 ใน 4 ของขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งมณฑล มีจำนวนวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูง สูงเป็นอันดับแรกของมณฑล แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแนวทางในระดับมณฑลของจีนในการเพิ่มความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี โดยเน้นการส่งเสริมนครหนานชางเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาชั้นนำในภาคกลางของจีน แหล่งอ้างอิง http://jx.people.com.cn/n2/2023/1010/c190262-40597801.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]