คำสำคัญ

ในรายงานของนายสี จิ้นผิง ในการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ที่มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565

ภารกิจหลัก (Central Task)
ความทันสมัยแบบจีน (Chinese Modernization)
สองขั้นตอน (Two-Steps)
สิ่งสำคัญที่สุด (Top Priority)
หลักการสำคัญ (Major Principles)
จุดสำคัญ (Focus)
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System)
ประชาธิปไตยประชาชนในกระบวนการทั้งหมด (Whole-Process People’s Democracy)
หลักนิติธรรม (Rule of Law)
วัฒนธรรมสังคมนิยม (Socialist Culture)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย (Improve the Distribution System)
ระบบแหล่งพลังงานใหม่ (New Energy System)
ผลักดันแผนริเริ่มจีนสันติไปสู่ระดับที่สูงขึ้น (Advance the Peaceful China Initiative to a higher level)
วิถีทางเพียงหนึ่งเดียว (Only Path)
งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Work)

ภารกิจหลัก , Central Task , 中心任务
นับจากนี้เป็นต้นไป ภารกิจหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ การรวมตัวกันและนำประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์             ในประเทศมาร่วมสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ทรงอิทธิพลอย่างรอบด้าน บรรลุเป้าหมายแห่งการต่อสู้                 ในศตวรรษที่สอง และส่งเสริมการฟื้นฟูชาติจีนอย่างทั่วถึงด้วยความทันสมัยแบบจีน

ความทันสมัยแบบจีน , Chinese Modernization , 中国式现代化
ความทันสมัยแบบจีนเป็นความทันสมัยแบบสังคมนิยมที่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้นำ มีเอกลักษณ์ร่วมกันของความทันสมัยทุกประเทศ ยิ่งกว่านั้นมีอัตลักษณ์ของจีนที่ตั้งอยู่บนสภาพที่เป็นจริงของประเทศตน

สองขั้นตอน , Two-Steps , 两步走
ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ทรงอิทธิพลอย่างรอบด้าน การจัดการเชิงกลยุทธ์โดยรวมนั้นแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองขั้นตอน (1) จากปี 2020 ถึงปี 2035 เพื่อตระหนักถึงความทันสมัยของสังคมนิยมโดยทั่วไป (2) จากปี 2035 ถึงกลางศตวรรษนี้ เพื่อสร้างสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย และก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีความสามัคคีและความดีงาม และอีกห้าปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน

สิ่งสำคัญที่สุด , Top Priority , 第一要务
การพัฒนาคุณภาพสูง เป็นภารกิจหลักในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน การพัฒนา คือ สิ่งสำคัญที่สุดของพรรคในการปกครองและฟื้นฟูประเทศ

หลักการสำคัญ , Major Principles , 重大原则
ในการก้าวไปข้างหน้า เราต้องยึดมั่นหลักการสำคัญดังต่อไปนี้อย่างมั่นคง ยึดมั่นและเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรค ยึดมั่นในวิถีสังคมนิยมที่มีลักษณะจีน ยึดมั่นในปรัชญาการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นในการปฏิรูปและการเปิดกว้างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้

จุดสำคัญ , Focus , 着力点
ยึดมั่นในจุดสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจบนเศรษฐกิจที่แท้จริง ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และเร่งการสร้างกำลังการผลิต พลังงานคุณภาพ พลังงานอวกาศ พลังงานการขนส่ง พลังงานเครือข่าย และจีนดิจิทัล

ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ , National Innovation System , 国家创新体系整体效能
ยึดมั่นในจุดยืนหลักของนวัตกรรมในสถานการณ์โดยรวมของการขับเคลื่อนความทันสมัยในประเทศ ปรับปรุงระบบชาติใหม่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ระดับชาติ ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิด พร้อมในการแข่งขันระดับโลก

ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด , Whole-Process People’s Democracy , 全过程人民民主
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด เป็นคุณลักษณะที่กำหนดประชาธิปไตยสังคมนิยม และถือเป็นรูปแบบประชาธิปไตยที่กว้างขวางที่สุด แท้จริงที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ต้องปรับปรุงระบบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างเป็นระเบียบ และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การปรึกษาหารือทางการเมือง การกำหนดนโยบาย  การบริหารประเทศและการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยและระบบกฎหมาย

หลักนิติธรรม , Rule of Law , 依法治
ยึดมั่นในการส่งเสริมร่วมกันของหลักนิติธรรม การปกครองประเทศ และการบริหารงานตามกฎหมาย ยึดมั่นในการก่อสร้างประเทศแบบบูรณาการภายใต้หลักนิติธรรม รัฐบาลภายใต้หลักนิติธรรม และสังคมภายใต้หลัก นิติธรรม ส่งเสริมกฎหมายทางวิทยาศาสตร์อย่างครอบคลุม การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ความยุติธรรมที่เป็นกลาง และประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างครอบคลุมในทุกด้านของประเทศ

วัฒนธรรมสังคมนิยม ,  Socialist Culture , 社会主义文化
พัฒนาวัฒนธรรมสังคมนิยมที่มุ่งสู่ความทันสมัย  มุ่งสู่โลก และอนาคต วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสังคมนิยม ของชาติจะกระตุ้นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ทั้งมวลของชาติ ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณให้ตระหนักถึงการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

ปรับปรุงระบบจำหน่าย , Improve the Distribution System , 完善分配制度
ยึดมั่นในการกระจายตามงานเป็นหลัก โดยมีวิธีการแจกจ่ายหลายแบบที่มีอยู่ร่วมกัน ยึดงานมากขึ้น ให้รางวัลมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานหนักเพื่อให้รวยขึ้น ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของโอกาส โดยเพิ่มรายได้ของผู้มีรายได้น้อย และขยายกลุ่มรายได้ปานกลาง กำหนดลำดับของการกระจายรายได้ สร้างมาตรฐานกลไกการสะสมความมั่งคั่ง ปกป้องรายได้ตามกฎหมาย ควบคุมรายได้ที่มากเกินไป และห้ามหารายได้ที่ผิดกฎหมาย

ระบบแหล่งพลังงานใหม่ , New Energy System , 新型能源体系
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด คาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการปฏิวัติพลังงาน เสริมสร้างการใช้ถ่านหินสะอาด และมีประสิทธิภาพ เร่งการวางแผนและพัฒนาระบบสำหรับแหล่งพลังงานใหม่ จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในธรรมาภิบาลโลก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลักดันแผนริเริ่มจีนสันติไปสู่ระดับที่สูงขึ้น , Advance the Peaceful China Initiative to a higher level ,  更高水平的平安中国 
สร้างประเทศจีนที่สันติไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและรับรองรูปแบบการพัฒนาใหม่ด้วยรูปแบบการรักษาความปลอดภัยใหม่ ปกป้องความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยของระบบ และอุดมการณ์ของประเทศอย่างมั่นคง และรับรองความมั่นคงของอาหาร ทรัพยากรพลังงาน และห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญและห่วงโซ่อุปทาน ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองจีนและนิติบุคคลในต่างประเทศ และสร้างแนวป้องกันความมั่นคงแห่งชาติที่เข้มแข็ง

วิถีทางเพียงหนึ่งเดียว , Only Path , 必由之路
การยึดมั่นในความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรคเป็นวิธีเดียวที่จะสนับสนุนและพัฒนาสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีน ลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนเป็นวิถีทางเพียงหนึ่งเดียวที่จะตระหนักถึงการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ของชาติจีน  ความสามัคคีและการต่อสู้เป็นวิถีทางเพียงหนึ่งเดียวที่ชาวจีนจะสร้างความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ การนำแนวคิดการพัฒนาใหม่มาใช้เป็นวิถีทางเพียงหนึ่งเดียวที่ประเทศของเราจะเติบโตและพัฒนาในยุคใหม่ การปกครองพรรคอย่างครอบคลุมและเคร่งครัดเป็นวิถีทางเพียงหนึ่งเดียวที่พรรคจะคงความมีชีวิตชีวาและใช้ถนนสายใหม่เพื่อทำการทดสอบ

งานเชิงกลยุทธ์ , Strategic Work , 战略性工作
ทั้งพรรคควรนำงานของเยาวชนเป็นงานเชิงกลยุทธ์ ติดอาวุธให้เยาวชนด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของพรรค สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนด้วยภารกิจดั้งเดิมของพรรค เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกับเพื่อน ๆ ผู้ชื่นชอบงานของเยาวชน และเป็นผู้แนะนำสำหรับเยาวชน

  Facebook

  ติดตามเราบน Facebook

  Youtube

  ติดตามเราบน Youtube

  ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

  © 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]