การพัฒนาสีเขียวของจีน

เป้าหมายการพัฒนาสีเขียวของจีน

 • ภายในปี ค.ศ. 2025 บรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงานให้ได้ 13.5% และลดการปล่อยคาร์บอน 18% และพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ (non-fossil fuels) รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ ให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็น 20% ของแหล่งพลังงานทั้งหมดของจีน
 • ภายในปี ค.ศ. 2030 บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุด (Carbon Emission Peak)
 • ระบบและกลไกสำหรับการพัฒนาสีเขียวโดยพื้นฐานแล้วจะมีความสมบูรณ์
 • ภายในปี ค.ศ. 2035 ปรับปรุงสังคมนิยมให้ทันสมัยจะเกิดขึ้นจริง และ GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2020 ส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอนมีความเสถียรและลดลงหลังจากจุดสูงสุด สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาได้รับการปรับปรุง และบรรลุเป้าหมายการสร้างประเทศจีนที่สวยงาม
 • ภายในปี ค.ศ. 2049 สร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศสมัยใหม่แบบสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย มีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม มีความสามัคคีและสวยงาม มีภูเขาเขียวขจี น้ำใส และอากาศบริสุทธิ์
 • ภายในปี ค.ศ. 2060 จีนจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)
 • จีนจะมีส่วนสำคัญในการสร้างโลกที่สวยงาม

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสีเขียวของจีน

แผนพัฒนาระยะเวลา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 รวมถึงเป้าหมายระยะยาวจนถึงปี 203514th Five-Year Plan (2021-2025) for national economic and social development and the long-range objectives through the year 2035ค.ศ. 2021-2025(พ.ศ. 2565-2568)
http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm?dt_platform=weibo&dt_dapp=1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14”14th Five-Year Plan for Bioeconomic Development▶ https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202205/P020220510324220702505.pdfค.ศ. 2021-2025(พ.ศ. 2565-2568)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14”14th Five-Year Plan for Circular Economy Developmentค.ศ. 2021-2025(พ.ศ. 2565-2568)
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/P020210707325480706163.pdf
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14”14th Five-Year Plan for Industrial Green Developmentค.ศ. 2021-2025(พ.ศ. 2565-2568)
▶ http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/03/5655701/files/4c8e11241e1046ee9159ab7dcad9ed44.pdf
ความเห็นชี้แนะเกี่ยวกับการเร่งสร้างและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนต่ำ และการพัฒนาแบบหมุนเวียนGuiding Opinions of the State Council on Accelerating the Establishment of a Sound Economic System with Green, Low-carbon and Circular Developmentค.ศ. 2021-2035(พ.ศ. 2565-2578)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-02/22/content_5588274.htm
แผนปฏิบัติการพิเศษเพื่อการพัฒนาเขตเทคโนโลยีขั้นสูงสีเขียวแห่งชาติNational High-tech Zone Green Development Special Action Implementation Planค.ศ. 2021-2025(พ.ศ. 2565-2568)
https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2021/202102/t20210202_172685.html 

หมายเหตุ : นโยบายด้านการพัฒนาสีเขียวที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงส่วนนึงของนโยบายการพัฒนาสีเขียวทั้งหมดของจีน 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอื่น ๆ อีกที่ไม่ได้กล่าวถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 รวมถึงเป้าหมายระยะยาวจนถึงปี 2035

 1. ระบบนิเวศสีเขียว
  ปฏิวัติการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ 
 • ลดการปล่อยคาร์บอน 18% ต่อหน่วยของ GDP
 • ลดการใช้พลังงาน 13.5% ต่อหน่วยของ GDP
 • เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล 20 %
 1. การฟื้นฟูชนบท
 • ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของจีน 
 • เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกที่ปลอดภัยจำนวน 1.8 พันล้านไร่ 
 • สร้างระบบนิเวศใหม่ในชนบท โดยการรวมอุตสาหกรรมหลัก ทุติยภูมิและตติยภูมิรวมเข้าด้วยกัน
 1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 • ในปี 2035 จีนจะพยายามผลักดันนวัตกรรมอย่างเต็มที่ โดยเน้นการวิจัย วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐาน ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และทิศทางอุตสาหกรรมการ ผลิตที่เกิดขึ้นใหม่ ที่จะมีมูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่มากกว่า 17% ของ GDP
วัสดุใหม่ระดับไฮเอนด์
การประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมดาวเทียมเป่ยโต่ว
อุปกรณ์ทางเทคนิคที่สำคัญ
รถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์อัจฉริยะ
การผลิตอัจฉริยะและหุ่นยนต์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับสูงและยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่
เครื่องยนต์อากาศยานและกังหันก๊าซ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
 1. ดิจิทัลจีน
  1. การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation) 
  2. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
  3. การผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) 
  4. การเกษตรอัจฉริยะและการอนุรักษ์น้ำ (Smart Farming) 
  5. การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) 
  6. การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Medical) 
  7. การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (เชิงวัฒนธรรม) (Smart Tourism) 
  8. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 
  9. บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) 
  10. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]