แผนปฏิบัติการพิเศษเพื่อการพัฒนาเขตเทคโนโลยีขั้นสูงสีเขียวแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนประกาศ “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวสำหรับเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาติ” เพื่อเป็นแนวทางที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว 

1. เป้าหมายการพัฒนา

ดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ และคิดค้นกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ  เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมกระบวนการผลิตสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและผลักดัน “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)”อย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พร้อมผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียว และมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนโครงการสาธิตนำร่อง สนับสนุน SMEs ชั้นนำในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ค.ศ. 2030 ที่สำคัญประกอบด้วย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมสีเขียว อีกทั้งมุ่งพัฒนาและบริหารจัดการเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ บางแห่งให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ 

โดยกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปีค.ศ. 2025 ปริมาณการใช้พลังงานของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ จะลดลงเหลือน้อยกว่า 0.4 ตันของถ่านหินหรือเชื้อเพลิง และอัตราการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 4% และเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ บางแห่งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

2. ภารกิจหลัก

2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

 • ลดการปล่อยมลพิษในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ
 • ลดการใช้พลังงานฟอสซิลในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ
 • สร้างโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวเพิ่มมากขึ้น 

2.2 ให้คำชี้แนะต่อเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และการสร้างระบบนิเวศในการสนับสนุน“นวัตกรรมสีเขียว”

 • เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว
 • เสริมสร้างการรับรองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียว
 • ดำเนินโครงการนำร่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

2.3 สนับสนุนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ พัฒนาสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)”

 • ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 • ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
 • จัดกิจกรรมการแข่งขันทางธุรกิจสีเขียว 
 • เสริมสร้างเครือข่ายสีเขียว (Green Network)
 • มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาว
 • ก่อตั้งระบบการเงินสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว

3. มาตรการหลักในการดำเนินการ

 • เสริมสร้างความเป็นผู้นำในองค์กร
 • ดำเนินการโครงการนำร่องสาธิต
 • ให้การสนับสนุนต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 • การเสริมสร้างการกำกับดูแลในองค์กร
 • ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]