ประวัติย่อผู้นำจีน

นายสี จิ้นผิง (H.E. Mr. Xi Jinping)
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

อายุ 69 ปี เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน 2496 ที่อําเภอฟูผิง มณฑลส่านซี

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยชิงหัว

ปริญญาโท สาขาทฤษฎีการเมืองและแนวคิดลัทธิมาร์กซิสม์ มหาวิทยาลัยชิงหัว

ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงหัว

ประวัติการทํางาน

2536 – 2543 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจํานครฝูโจว และ

 ประธานสภาประชาชนนครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

2543 – 2545 – รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจํามณฑลฝูเจี้ยน และผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน

2545 – 2550 – รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจํามณฑลเจ้อเจียง 

 และรักษาการผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง

2550 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจํานครเซี่ยงไฮ้ 

 และสมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ตุลาคม 2550 – สมาชิกถาวร กรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์

 และเลขาธิการประจําสํานักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2551 – 2556 – รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

2553 – 2556 – รองประธานคณะกรรมาธิการทหารพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2555 – ปัจจุบัน – เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน 

 สมาชิกถาวรกรมการเมือง พรรคคอมมิวนิสต์จีน

 และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2556 – ปัจจุบัน – ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 

 ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติจีน

2557 – ปัจจุบัน – ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ

เกร็ดข้อมูลเพิ่มเติม

  • สมรสกับนางเผิง ลี่หยวน มีบุตรสาว 1 คน
  • ในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในปี 2509 (ขณะอายุ 16 ปี) ถูกส่งไปทํางานในชนบท อําเภอเหยียนชวน มณฑลส่านซี เป็นระยะเวลา 5 ปี ทําให้มีบุคลิกติดดิน อ่อนน้อมถ่อมตน และเข้ากับคนง่าย
  • มีอุดมการณ์ด้านคอมมิวนิสต์อย่างมั่นคง ตั้งแต่ก้าวขึ้นดํารง ตําแหน่งผู้นํารุ่นที่ 5 ของจีน ได้กระชับอํานาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ ในการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถกุมอํานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จ ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปพรรคคอมมิวนิสต์จีน การทํางานของภาครัฐและกองทัพ ตลอดจนเดินหน้าปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของแนวคิด “ความฝันของจีน” (China’s Dream) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน และข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการผลักดันแนวคิด “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” (common prosperity) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเดินหน้าสร้างจีน ให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย
  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้รับเลือกจากที่ประชุมสภา ประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 1 ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติจีน ต่อเป็นสมัยที่ 2 (2561 – 2565) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยกเลิกข้อจํากัด ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี (เดิมกําหนดไว้ไม่เกิน 2 วาระหรือ 10 ปี) ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและการกุมอํานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
  • เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีจีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่ 3
  • เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการในสมัยที่ดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดีจีน ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2554 
  • เคยพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบัน รวม 9 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่กรุงเทพฯ
  • ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – จีนของจีน
  • ชื่นชอบการอ่านหนังสือและวรรณกรรม โดยเฉพาะคติธรรมโบราณ
  • ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและว่ายน้ำ

นายหลี่ เค่อเฉียง (H.E. Mr. Li Keqiang)
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

อายุ 67 ปี เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2498 ที่เมืองติ้งหยวน มณฑลอันฮุย

การศึกษา ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ประวัติการทํางาน

2519 – 2521 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สาขาหน่วยการผลิตต้าเมี่ยวของคอมมูน

 ประชาชนต้าเมี่ยว อําเภอเฟิงหยาง มณฑลอันฮุย

2525 – 2526 – เลขาธิการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์ สาขามหาวิทยาลัยปักกิ่ง

2526 – 2528 – หัวหน้าฝ่ายสถาบันการศึกษาของสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีน

 เลขาธิการสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติจีน

 เลขาธิการสํารองของสํานักเลขาธิการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2528 – 2536 – เลขาธิการสํานักเลขาธิการสันนิบาตเยาวชน พรรคคอมมิวนิสต์จีน

 รองประธานสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน

2536 – 2541 – เลขาธิการคนที่ 1 สันนิบาตเยาวชน พรรคคอมมิวนิสต์จีน

  อธิการบดีวิทยาลัยฝึกอบรมนักการเมืองวัยหนุ่มสาวของจีน

2541 – 2542 – รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหอหนาน

 และรักษาการผู้ว่าการมณฑลเหอหนาน

2542 – 2545 – รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหอหนาน

 และผู้ว่าการมณฑลเหอหนาน

2545 – 2546 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหอหนาน

2546 – 2547 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหอหนาน 

  และประธานสภาประชาชน มณฑลเหอหนาน

2547 – 2548 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหลียวหนิง

2548 – 2550 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหลียวหนิง

  และประธานสภาประชาชน มณฑลเหลียวหนิง

2550 – 2565 – สมาชิกถาวรกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17 – 19

2551 – 2556 – รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 12556 – ปัจจุบัน – นายกรัฐมนตรีสภาแห่งรัฐ

นายหวัง จื้อกัง (Wang Zhigang)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ 65 ปี เกิดเมื่อเดือนตุลาคม 2500 ที่เมืองติ้งหยวน มณฑลอันฮุย

การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการและวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยชิงหัว

ประวัติการทํางาน

2525 – 2539 – รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่สาม รองหัวหน้าวิศวกร 

  และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแห่งที่ 28 กระทรวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2539 – 2542 – ผู้จัดการทั่วไป บริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ

  บริการด้านเทคนิคแห่งประเทศจีน (CS&S)

2542 – 2545 – รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

  และสมาชิกกลุ่มเตรียมการบริษัท ไชน่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน 

2545 – 2546 – รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไชน่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน 

2546 – 2551 – ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไชน่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน และ

  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำบริษัทฯ

2546 – 2552 – ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน  

2551 – 2554 – ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไชน่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน และ

  รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำบริษัทฯ

2554 – 2555 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  และรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกระทรวงฯ

2555 – 2561 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกระทรวงฯ

2561 – ปัจจุบัน – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกระทรวงฯ

นายจาง กว่างจวิน (Zhang Guangjun)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ 57 ปี เกิดเมื่อเดือนมีนาคม 2508 ที่เขตฮันกู นครเทียนจิน

การศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทียนจิน

ประวัติการทํางาน

2534 – 2543 – หัวหน้าภาควิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ

 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง (Beihang University)

2543 – 2546 – คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้า 

  มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง

2546 – 2548 – คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เครื่องมือและวิศวกรรมแสง

  มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง

2551 – 2558 – รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง

2556 – นักวิชาการสถาบันบัณฑิตวิศวกรรม (Chinese Academy of Engineering)

2558 – 2564 – อธิการบดี มหาวิทยาลัยตงหนาน (Southeast University)

2564 – ปัจจุบัน – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกระทรวงฯ2566 – สมาชิกคณะกรรมการระดับชาติของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 14

นายโหว เจี้ยนกั๋ว (Hou Jianguo)
ประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

อายุ 68 ปี เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน 2496 ที่เกาะผิงถาน มณฑลฝูเจี้ยน

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์

ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์สถานะของแข็ง  

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

ประวัติการทํางาน

2538 – อาจารย์ประจำศูนย์ฟิสิกส์พื้นฐาน 

  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

2538 – 2540 – รองผู้อำนวยการศูนย์ฟิสิกส์พื้นฐาน

 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

2540 – 2542 – ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้าง

  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

2542 – 2543 – ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมี

  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

2543 – 2548 – รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

2548 – 2551 – รองประธานบริหาร

  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (ระดับผู้อำนวยการ)

2008 – 2015 – ประธาน

  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (ระดับรัฐมนตรีช่วย)

2558 – 2559 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

  เทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2559 – 2560 – รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

2560 – 2561 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไปของการกำกับดูแลคุณภาพการตรวจสอบและการกักกัน

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2018 – 2020 – รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) (ระดับรัฐมนตรี) 

รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

  และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของหน่วยงานโดยตรงภายใต้

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

2020 – ปัจจุบัน – ประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

  และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสถาบันฯ

นายจาง ย่าผิง (Zhang Yaping)
รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

อายุ 57 ปี เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2508 ที่มณฑลยูนหนาน

การศึกษา ปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น 

ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันสัตววิทยาคุนหมิง

สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

ประวัติการทํางาน

2538 – ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยวิวัฒนาการของเซลล์และโมเลกุล 

  สถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

กรกฎาคม 2539 – รองผู้อำนวยการสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

กรกฎาคม 2542 – ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการหลักทางอณูชีววิทยาปศุสัตว์และสัตว์ปีกยูนนาน

มิถุนายน 2545 – ได้รับรางวัล “Biodiversity Leadership Award”  ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 

  และเป็นนักวิชาการชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

2546 – ได้รับเลือกให้เป็นนักวิชาการของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

กรกฎาคม 2547 – ได้รับรางวัลนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มีนาคม 2548 – ผู้อำนวยการสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

2548 – ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลยูนนาน

พฤศจิกายน 2550 – ได้รับเลือกให้เป็น “The World Academy of Sciences for the advancement 

  of science in developing countries”

พฤศจิกายน 2550 – ผู้อำนวยการของห้องปฏิบัติการที่สำคัญแห่งชาติ “ทรัพยากรพันธุกรรมและ

  วิวัฒนาการ” สถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

เมษายน 2551 – ประธานคณะกรรมการชุดที่ 7 ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียูนนาน

กรกฎาคม 2552 – ประธานกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยคุนหมิง

2555 – ปัจจุบัน – รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

  และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสถาบัน

นายเกา เผยหย่ง (Gao Peiyong)
รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CASS)

อายุ 64 ปี เกิดเมื่อเดือนมกราคม 2502 ที่นครเทียนจิน

การศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เทียนจิน

ปริญญาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน

ประวัติการทํางาน

2528.1 – 2537.7 – อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เทียนจิน

2538.12 – 2539.10 – รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน

2539.10 – 2540.9 – ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน

2540.9 – 2541.8 – ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน 

2541.8 – 2544.9 – ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน

2544.9 – 2546.6 – ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน

2546.6 – 2551.9 – รองผู้อำนวยการสถาบันการเงินและเศรษฐกิจการค้า

  สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน

2551.9 – 2553.7 – เลขาธิการคณะกรรมการพรรค 

  และรองผู้อำนวยการสถาบันการเงินและเศรษฐกิจการค้า 

  สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน

2553.7 – 2555.3 – ผู้อำนวยการสถาบันการเงินและเศรษฐกิจการค้า 

  สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน

2555.3 – 2557.9 – คณบดีสถาบันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแห่งชาติ สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน

2557.9 – 2559.12 – เลขาธิการคณะกรรมการพรรค และคณบดีสถาบันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแห่งชาติ 

  สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน

2559.11 – 2561.6 – ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐศาสตร์ สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน

2561.6 – 2562.3 – รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน 

  สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน 

  (CPPCC) ชุดที่ 13 ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐศาสตร์ 

  สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน

2562.3 – 2564.4 – รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน 

  สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน 

  (CPPCC) ชุดที่ 13

2564.4 – ปัจจุบัน – รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน 

  สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน 

  (CPPCC) ชุดที่ 13 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคแห่งมหาวิทยาลัยบัณฑิต

  สังคมศาสตร์ (University of China Academy of Social Science)


นายจาง เคอเจี้ยน (Zhang Kejian)
ผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 61 ปี เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2504 ที่เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ความหนาแน่นพลังงานสูง มหาวิทยาลัยการป้องกันประเทศ

ปริญญาโท สาขากลศาสตร์สมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC)

ประวัติการทํางาน

ธันวาคม 2550 – เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสถาบันฟิสิกส์วิศวกรรมแห่งประเทศจีน 

  (ระดับรัฐมนตรีช่วย)

สิงหาคม 2558 – รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

  อุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศแห่งชาติ

กันยายน 2558 – รองผู้อำนวยการ (ระดับรัฐมนตรีช่วย) และ

รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

  อุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศแห่งชาติ

พฤษภาคา 2561 – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้อำนวยการองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติ

  ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติ

  และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ด้านการป้องกันประเทศแห่งชาติ

2562 – นิตยสารไทม์ (TIME) เลือกให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลทรงอิทธิพล

  ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหมวดหมู่ผู้นำ

นายหวัง เจียนเฟิง (เจฟฟ์ หวัง)
President, Global Public Affairs and Communications Dept
Huawei Technologies Co., Ltd.

เจฟฟ์ หวัง ร่วมงานกับหัวเว่ยในปี พ.ศ. 2544

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอัตโนมัติ 

Zhejiang University

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอัตโนมัติ 

North China Electric Power University

ประวัติการทํางาน

2562 – 2565 – ประธานและหัวหน้าผู้แทน Huawei Technologies Japan K.K.

2557 – 2562 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Huawei Technologies Japan K.K. 

 รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจโดยรวมของหัวเว่ยในญี่ปุ่น

2555 – 2556 – รองประธานฝ่ายขายภูมิภาค CEE และภูมิภาคยุโรปนอร์ดิก

2551 – 2554 – รองผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป หัวเว่ยโรมาเนีย

2549 – 2550 – ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย   ของ CDMA และ WiMAX Solutions ในยุโรป

黄政仁

นายหวง เจิ้งเหริน (Huang Zhengren)
ผู้อำนวยการสถาบันขั้นสูงเซี่ยงไฮ้
สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

อายุ 57 ปี เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2508 ที่เมืองหนิงเซียง มณฑลหูหนาน

การศึกษา ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยจี๋หลิน

ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ 

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

ประวัติการทํางาน

2533 – 2538 – ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

2538 – 2543 – รองนักวิจัย สถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

2538 – 2539 – นักวิชาการรับเชิญ สถาบันมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่งเกาหลี 

2542 – 2543 – นักวิชาการรับเชิญ ห้องปฏิบัติการเคมีโลหะวิทยา ศูนย์วิจัยแห่งชาติฝรั่งเศส 

2543 – 2555 – นักวิจัยห้องปฏิบัติการที่สำคัญแห่งชาติ 

 ด้านเซรามิกประสิทธิภาพสูงและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ 

 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

– ผู้อำนวยการศูนย์เซรามิกโครงสร้าง สถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ 

  สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

– ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ 

  สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

2555.3 – 2560.4 – รองผู้อำนวยการสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

2560.4 – 2565.4 – ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุหนิงโป 

  สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเมษายน 2022 – คณบดีผู้อำนวยการสถาบันขั้นสูงเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน


นายเจียง เกอ (Jiang Ge)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค

การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเสฉวน

ปริญญาเอก สถาบันชีวเคมีและชีววิทยาเซลล์ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

ประวัติการทํางาน

2546 – 2547 – ผู้ช่วยนักวิจัยหลังปริญญาเอก Department of Molecular, 

  Cellular and Developmental Biology, Yale University

2547 – 2550 – ผู้ช่วยนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

  Section of Pulmonary and Critical Care Medicine, 

  Department of Internal Medicine, Yale School of Medicine

2550 – 2551.6 – ผู้ช่วยนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Section of Pulmonary and Critical Care Medicine, 

Department of Internal Medicine, Yale School of Medicine

2551.7 – 2556.7 – ศาสตราจารย์ สถาบันชีวเคมีและชีววิทยาเซลล์

สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (SIBS, CAS)

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันไอโอเคมีและเซลล์ชีววิทยา

  สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (SIBS, CAS)

– ผู้อำนวยการภาควิชาการจัดการวิทยาศาสตร์ สถาบันชีวเคมีและชีววิทยาเซลล์

สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (SIBS, CAS)

2556.7- 2563 – ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค(ShanghaiTech)

– กรรมการบริหาร สถาบันเซี่ยงไฮ้เพื่อการศึกษาอิมมูโนเคมีขั้นสูง

  มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค (ShanghaiTech)

– รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค (ShanghaiTech)2563.10 – ปัจจุบัน – รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค (ShanghaiTech)

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]