ข้อมูลหน่วยงานในนครเซี่ยงไฮ้


สถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences (SARI, CAS)
中国科学院上海高等研究院

โครงสร้างผู้บริหาร

หวง เจิ้งเหริน (黄政仁)
– ประธานสถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้ 
หลี่ เหยี่ยน (李燕)
– รองประธานสถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้– เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจําสถาบันฯ
หวง เว่ยกวง (黄伟光)
– รองประธานสถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้
ถัง เจิ้ง (唐铮)
– เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจําสถาบันฯ– เลขาคณะกรรมการกลางการตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยแห่งชาติประจำสถาบันฯ
ไท่ เหรินจง (邰仁忠)
– รองประธานสถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้
เหว่ย เว่ย (魏伟)– รองประธานสถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้
ชวี่ เว่ย (屈炜)– รองประธานสถาบันวิจัยขั้นสูงเซี่ยงไฮ้

หน่วยงานวิจัยภายใน
1. ศูนย์วิจัยรังสีซินโครตรอนเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Synchrotron Radiation Facility, SSRF)
2. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์โปรตีนเซี่ยงไฮ้แห่งชาติ (National Facility for Protein Science Shanghai, NFPSS)
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแปลงคาร์บอนต่ำ (Center for Low-Carbon Conversion Science and Engineering)
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพลังงานขั้นสูงและอุปกรณ์ (Center for Advanced Energy and Equipment Research and Development)
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีสีเขียว (Center for Green Chemical Engineering Technology Research and Development)
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศอัจฉริยะ (Center for lntelligent lnformation and Communications Technology Research and Development)
7. ศูนย์วิจัยและสหวิทยาการ (Center for Research and Interdisciplinary)


มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค
Shanghai Tech University (ShanghaiTech)
上海科技大学
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค (ShanghaiTech University หรือ ShanghaiTech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2013 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ双一流 (Double First-Class) ส่งเสริมให้เป็นทั้ง “มหาวิทยาลัยชั้นนำ (First Class University)” และมี “หลักสูตรชั้นนำ (First Class Academic)”

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค มีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะสร้างบัณฑิตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมุ่งปลูกฝังและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ และสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของมนุษย์ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์แห่งนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคม

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่ผู่ตงจ้างเจียงไฮเทคพาร์คของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai-Pudong New Area-Zhangjiang High-Tech Park Central) ซึ่งเขตดังกล่าวเป็นอุทยานเทคโนโลยีในเขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ที่มุ่งเน้นการผสมผสานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมไปกับการบริการและประกันการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ ทั้งยังพยายามพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทันสมัยที่มียุทธศาสตร์ระดับแนวหน้าและกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมที่มีชีวิตชีวาทำให้เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์แห่งชาติเซี่ยงไฮ้ เขตอุตสาหกรรมข้อมูลแห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมวงจรรวมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ศูนย์รังสีซินโครตรอนเซี่ยงไฮ้เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ผลิตแสงซินโครตรอน มีบทบาทช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สังเกตสรรพสิ่งบนโลกด้วยกล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยในหลายสาขา เช่น ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ เคมี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ชนิดนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดโครงสร้างโปรตีนของไวรัสและค้นหาวิธีเอาชนะโรคได้

และนอกจากนี้ยังมีบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจำนวนมากกว่าร้อยแห่งเป็นบริษัทในประเทศ นอกจากนี้เขตผู่ตงยังเป็นเขตเมืองที่ทันสมัย เป็นแหล่งศูนย์รวมและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับแนวหน้า และเป็นเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน และยังแสดงถึงการสร้างสรรค์ความทันสมัยของนครเซี่ยงไฮ้
 
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทคมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 700,000 ตารางเมตร ในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่มีการวางแผนและการออกแบบการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในมหาลัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทค มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ก่อตั้งสถาบันiHuman ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัย 2060 เป็นต้น 

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 2,000 คน และนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีประมาณ 4,000 คน ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5,616 คน โดยรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 1,763 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 2,676 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 1,177 คน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทแล้ว 7 รุ่น และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 5 รุ่น ปัจจุบันได้มีนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น 1,362 คนและนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนทั้งสิ้น 624 คนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เทคไปแล้ว


Huawei Logo and symbol, meaning, history, PNG, brand
ศูนย์วิจัยและพัฒนาหัวเว่ย นครเซี่ยงไฮ้
Huawei Shanghai Mobile Broadband Executive Briefing Center (MBB EBC)
Shanghai Mobile Broadband Executive Briefing Center (MBB EBC) ตั้งอยู่ในส่วน E ของศูนย์วิจัยและพัฒนาของหัวเว่ย นครเซี่ยงไฮ้ มุ่งเน้นจัดแสดงเส้นทางวิวัฒนาการของบรอดแบนด์มือถือ แสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นบรอดแบนด์บนมือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และพยายามที่จะเป็นมาตรฐานบรอดแบนด์มือถือระดับโลก และการพัฒนาอุตสาหกรรมบรอดแบนด์มือถือและส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมผ่านโซลูชั่น 5G End to End ชั้นนำ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ระดับไฮเอนด์

ภายในวิทยาเขต มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานที่กลมกลืนของผู้คนและสิ่งแวดล้อม รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเหมือนน้ำไหลและการออกแบบประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำเชิงนิเวศธรรมชาติ” ประกอบด้วยต้นไม้ แหล่งน้ำ บึงนิเวศวิทยา และสระน้ำ

ประเด็นสำคัญจาก MBB EBC
5G for Good, Innovate for New Value
5G Ultimate Experience
5G Ecosystem: Fast Developing 5G Ecosystem
5G + Cloud + AI
5G Commercial Cases for Vertical Industries
5G Smart Mall
5G Smart Mine
5G Smart Factory
5G Internet of Vehicle

ข่าวสารนิเทศ
ภาษาไทย
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]