บทสัมภาษณ์ นายหวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน

นายหวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนช่วง  MINISTERS’ PASSAGE  ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566

นายหวัง จื้อกัง (Wang Zhigang) กล่าวว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยขั้นพื้นฐานเป็นข้อกำหนดทางประวัติศาสตร์และความเป็นจริงสำหรับประเทศจีนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ขั้นตอนใหม่

การส่งเสริมความเข้มแข็งการวิจัยขั้นพื้นฐาน
เพิ่มการลงทุนในการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยพื้นฐานคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางสังคมทั้งหมดมากกว่า 6% เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน และเมื่อเทียบกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาระดับประเทศแล้ว นับได้ว่าการลงทุนด้านการวิจัยขั้นพื้นฐานเติบโตเร็วกว่าเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยขั้นพื้นฐานในตำแหน่งที่สำคัญ เร่งสร้างห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการ   ที่สำคัญแห่งชาติ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ และเสริมสร้างการสร้างฐานและแพลตฟอร์มการวิจัยพื้นฐานเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวางแผนระดับสูงสุดเผยแพร่แผน 10 ปีสำหรับการวิจัยพื้นฐาน และดำเนินมาตรการปฏิรูปในการเสริมสร้างการวิจัยพื้นฐานในแง่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นนวัตกรรมและการประเมินบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อดทนกับการล้มเหลว และควรจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นสำหรับวิธีการสนับสนุนและนิเวศวิทยาการวิจัยของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยขั้นพื้นฐานในแง่ของการประเมินควรสะท้อนหลักการประเมินการจำแนกประเภท การประเมินการวิจัยพื้นฐานและ  การประเมินวิศวกรรมประยุกต์มีความคล้ายคลึงกันบางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแตกต่างกัน

การปรับใช้เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของการวิจัยขั้นพื้นฐาน
– เสริมสร้างการขับเคลื่อนความอยากรู้อยากเห็น และดำเนินการวิจัยขั้นพื้นฐานเชิงสำรวจที่มุ่งเน้นระดับแนวหน้า
– เสริมสร้างการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และดำเนินการวิจัยขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบเชิงยุทธศาสตร์
– เสริมสร้างการขับเคลื่อนการตลาด และดำเนินการวิจัยขั้นพื้นฐานประยุกต์
ด้วยวิธีนี้ การวิจัยขั้นพื้นฐานจะได้รับการวางแผนและส่งเสริมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การวิจัยขั้นพื้นฐานบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง และมีบทบาทพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ และมีบทบาทในการสนับสนุนและเป็นผู้นำขั้นพื้นฐาน เชิงกลยุทธ์ และแหล่งที่มาที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้

ผลลัพธ์การวิจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่ผ่านมา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนประสบความสำเร็จในด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม การสื่อสารเชิงควอนตัม และการวัด เชิงควอนตัม กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ (FAST) ได้ค้นพบพัลซาร์ใหม่มากกว่า 700 ดวง ซึ่งเป็นความสำเร็จเชิงนวัตกรรมที่เกิดจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการสังเกตและการวิเคราะห์ และการบูรณาการในการวิจัยขั้นพื้นฐาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยขั้นพื้นฐานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
วิธีการตั้งคำถามของการวิจัยขั้นพื้นฐาน
วิธีการตั้งคำถามอย่างถูกต้อง เป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์ และเป็นปัญหาสำคัญทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความท้าทานที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะผู้นำนั้นหายากมาก วิธีค้นพบปรากฏการณ์ วิธีสรุปกฎ และวิธีสรุปหลังจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และจากนั้นผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง

ทำอย่างไรจึงจะมีระบบนิเวศน์ที่ดี
การวิจัยขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ

ตรรกะพื้นฐานของการวิจัยขั้นพื้นฐาน
ในการมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องชี้แจงวิธีการและกระบวนทัศน์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญอย่างมากในการทำงาน จึงเกิดผลลัพธ์การวิจัยพื้นฐานและการสำรวจระดับแนวหน้า (frontier exploration)


ส่งเสริมองค์กรต่าง ๆ อย่างจริงจังเพื่อให้กลายเป็นหน่วยงานหลักของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
– ตั้งห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติในองค์กร ตั้งศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในองค์กร ให้บทบาทองค์กรอย่างเต็มในการประยุกต์ใช้และดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์กรต่างๆ เป็นหน่วยงานหลักในการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ การลงทุนการวิจัยและพัฒนา ส่วนประกอบขององค์กรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– การทำให้องค์กรเป็นส่วนหลักของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่ใช่การประยุกต์ใช้ความสำเร็จเท่านั้น องค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดจากแหล่งที่มา (source) ตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยพื้นฐานประยุกต์ ไปจนถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของความสำเร็จ และการบูรณาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮเทค อุตสาหกรรมไฮเทค และองค์กรเทคโนโลยีสูงเข้าด้วยกัน

– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเพิ่มการสนับสนุนองค์กรต่างๆ ให้กลายเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อองค์กรให้กลายเป็นส่วนหลักของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สิทธิที่เป็นธรรม โอกาสที่เป็นธรรม และกฎที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ เอกชน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม ตราบใดที่พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพัฒนา ระดับการพัฒนา และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสนับสนุนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิทธิ โอกาส และกฎระเบียบ

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]