การพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของจีน

เส้นทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์

ระยะเริ่มต้น (ค.ศ. 1970-1993)
 
ช่วงต้นทศวรรษ 1970 จีนตัดสินใจพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ ในปี 1983 จีนกำหนดเส้นทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ชนิดเตาปฏิกรณ์น้ำแรงดันสูง (Pressurised Water Reactor, PWR) และกำหนดทิศทางพื้นฐานของการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของจีน ในปี 1984 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฉินซาน (Qinshan) ที่ออกแบบและสร้างขึ้นแห่งแรกของจีนได้เริ่มก่อสร้าง และวันที่ 15 ธันวาคม 1991 โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) เพื่อผลิตไฟฟ้าได้สำเร็จ 
ระยะการพัฒนาปานกลาง (ค.ศ. 1994-2005)
ในปี 1996 การก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 650 เมกะวัตต์ 2 เครื่องในเฟสที่สองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฉินซาน (Qinshan) ซึ่งนำเทคโนโลยี M310 ของฝรั่งเศสมาใช้และย่อยและปรับปรุงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2004 เครื่องผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่องได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ระยะการพัฒนาเชิงรุก (ค.ศ. 2006-2011)
Image
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน ความต้องการพลังงานและไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง“แผนพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ระยะกลางและระยะยาว (ค.ศ. 2005-2020)” ชี้ว่า “ส่งเสริมการก่อสร้างพลังงานนิวเคลียร์อย่างจริงจัง” และกำหนดยุทธศาสตร์ของพลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงานที่ยั่งยืนของจีน ในระยะนี้ จีนเปิดตัวเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่สาม AP1000 และ EPR1750 จากประเทศในยุโรปและอเมริกา และคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์น้ำแรงดันสูง   รุ่นที่สามที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระ
ระยะการพัฒนาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (ค.ศ. 2011 ถึงปัจจุบัน)
积极安全有序发展核电
หลังจากเหตุการณ์การรั่วไหลของนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะในญี่ปุ่นปี ค.ศ. 2011 จีนได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นสำหรับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดสูงสุด และสร้างระบบการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ระดับชาติอย่างครอบคลุม“รายงานการทำงานของรัฐบาล” ประจำปี 2021 ระบุว่าจำเป็นต้อง “พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างจริงจังและเป็นระเบียบภายใต้หลักการของการรับรองความปลอดภัย”พลังงานนิวเคลียร์ของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์

นโยบายเนื้อหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 10 สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า (2001-2005)ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างเหมาะสม
แผนพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ระยะกลางและระยะยาว (2005-2020)ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างจริงจัง
แผนพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ระยะกลางและระยะยาว (2011-2020)ในปี 2015 เป้าหมายของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานนิวเคลียร์ 40 ล้านกิโลวัตต์ที่กำลังดำเนินการจะแล้วเสร็จตามแผนเดิม และกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะมากกว่า 20 ล้านกิโลวัตต์เล็กน้อยภายในปี 2020 กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานนิวเคลียร์ของจีนจะสูงถึง 58 ล้านกิโลวัตต์ในการดำเนินการ และ 30 ล้านกิโลวัตต์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย และส่งเสริมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชายฝั่ง เพิ่มการก่อสร้างโครงการสาธิตพลังงานนิวเคลียร์อย่างอิสระ เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักดำเนินการวิจัยและการสาธิตเชิงลึกเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศในช่วง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13” จะเปิดใช้งานพลังงานนิวเคลียร์ประมาณ 30 ล้านกิโลวัตต์ทั่วประเทศ ในปี 2563 กำลังการผลิตติดตั้งจะสูงถึง 58 ล้านกิโลวัตต์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ   5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) และเป้าหมายระยะยาวปี 2035ภายในปี 2025 กำลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศจะสูงถึง 70 ล้านกิโลวัตต์ส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์แบบโมดูลาร์เครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก          สร้างเครื่องปฏิกรณ์ที่ระบายความร้อนด้วยก๊าซที่อุณหภูมิสูง และแท่นพลังงานนิวเคลียร์ลอยน้ำนอกชายฝั่งใช้สถานที่กำจัดกากกัมมันตภาพรังสีระดับต่ำและปานกลางของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อสร้างโรงบำบัดหลังการเผาไหม้

แผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) และโครงร่างเป้าหมายระยะยาวปี 2035” (http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm) ตั้งเป้าว่า

– หัวหลง-1 (Hualong One) กั๋วเหอ-1 (Guohe-1) และโครงการสาธิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ระบายความร้อนด้วยก๊าซอุณหภูมิสูงเสร็จสมบูรณ์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นที่ 3 ตามแนวชายฝั่งได้รับการส่งเสริมอย่างแข็งขันและเป็นระเบียบ

– ส่งเสริมการสาธิตเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูง เช่น เครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (small modular reactors, SMRs) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ระบายความร้อนด้วยก๊าซอุณหภูมิสูงเชิงพาณิชย์ขนาด 600,000 กิโลวัตต์ และแท่นพลังงานนิวเคลียร์ลอยน้ำนอกชายฝั่ง เป็นต้น

– สร้างสถานที่กำจัดกากกัมมันตภาพรังสีระดับต่ำและปานกลางจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และสร้างโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงใช้แล้ว

– ดำเนินการสาธิตการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างครอบคลุมในไห่หยาง ซานตง และสถานที่อื่น ๆ
กำลังการผลิตติดตั้งที่ดำเนินงาน (operating installed capacity) ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สูงถึง 70 ล้านกิโลวัตต์

นอกจากนี้ ตามข้อมูลการคาดการณ์ใน “การพัฒนาและแนวโน้มด้านพลังงานนิวเคลียร์ของจีน (2020)” ที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของจีน ชี้ว่า

– ภายในปี 2025 กำลังการผลิตติดตั้งในการดำเนินงาน (operating installed capacity) พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศจีนจะสูงถึง 70 ล้านกิโลวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง (installed capacity under construction) จะสูงถึง 30 ล้านกิโลวัตต์

– ภายในปี 2030 กำลังการผลิตติดตั้งรวมของพลังงานนิวเคลียร์ที่ดำเนินงาน (operating installed capacity)  และกำลังการผลิตติดตั้งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง (installed capacity under construction) จะสูงถึง 200 ล้านกิโลวัตต์
การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาดว่าจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในอัตราปีละ 6 ถึง 8 แห่ง

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2566
แหล่งข้อมูล : https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]