โอกาสของบริษัท STARTUP ไทยในฮ่องกงพร้อมเงินสนับสนุนธุรกิจ

ข้อมูลโดย ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเมื่อต้นปี 2566 รัฐบาลฮ่องกงได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกแบบยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) การเงินและการลงทุนสีเขียว (Green Economy) โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับนโยบาย ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลฮ่องกงจึงให้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ จำนวนมากผ่านภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของฮ่องกง โดยให้การช่วยเหลือแบบครบวงจร ทั้งด้านองค์ความรู้ เงินทุน รวมไปถึงช่องทางการค้าที่หลากหลาย

การดำเนินการของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 

สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นโอกาสจากนโยบายดังกล่าวของฮ่องกงที่สามารถเปิดโอกาสให้แก่ธุรกิจ Startup ที่ประสบความสำเร็จของไทยสามารถใช้ฮ่องกงในฐานะเมืองที่มีมาตรฐานสากล และเป็นเมืองท่าระหว่างประเทศที่สำคัญเป็นฐานการทำธุรกิจและขยายตลาดการค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area (GBA) ที่รวมฮ่องกง มาเก๊า และอีก 9 เมืองของจีน อันมีประชากรรวมกันในเขตนี้กว่าร้อยล้านคน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดให้มีการพบปะหารือระหว่างตัวแทนจากประเทศไทยและฮ่องกงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมีนายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง พร้อมทีมเศรษฐกิจ นำคณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง เข้าพบตัวแทนจากหน่วยงาน The Hong Kong Productivity Council (HKPC) ของฮ่องกง เพื่อเยี่ยมชมสำนักงานและศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของทั้งสองฝ่าย

สภาเพิ่มผลผลิตแห่งฮ่องกง (HKPC)

สภาเพิ่มผลผลิตแห่งฮ่องกง (Hong Kong Productivity Council: HKPC) เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งเน้นกำไร จัดตั้งขึ้นในปี 1967 โดยมีคณะกรรมการเป็นตัวแทนจากหลากหลายวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลิตผลของภาคธุรกิจในฮ่องกงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และช่วยลดต้นทุนในการผลิต ทั้งนี้ HKPC จะมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือแบบครบวงจรให้กับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่มีการจัดตั้งบริษัทในฮ่องกงเริ่มจากการช่วยจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลฮ่องกง ให้คำปรึกษา ให้บริการตรวจสอบเครื่องมือบริการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค รวมไปถึงบริการให้คำแนะนำช่องทางการค้าและการขยายตลาดทั้งในฮ่องกง และในเขต GBA (Greater Bay Area) ของประเทศจีน 

เนื่องจากหน่วยงาน HKPC ได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลฮ่องกง การให้บริการลูกค้าจึงมุ่งเน้นความโปร่งใส และการเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่าย ราคาย่อมเยา โดยในปัจจุบันมีคณะผู้แทนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็นกรรมการถึง 23 คน มีพนักงานในองค์กรมากกว่า 850 คน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไปแล้ว มากกว่า 700 โครงการ ที่ผ่านมาลูกค้ามากกว่าร้อยละ 61 เป็นบริษัทขนาดเล็กเพื่อที่จะขยายช่องทางความ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทาง HKPC จึงได้จัดตั้งสำนักงานเพิ่มขึ้นถึง 4 แห่งในเขต GBA ของประเทศจีน และมีพันธมิตรในหลายประเทศทั่วโลก (Global Partnership)

ผลงานของ HKPC มีอะไรบ้าง 

ผลงานของ HKPC มีมากมาย โดยตัวอย่างผลงานที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย มีคร่าว ๆ ดังนี้

 • เครื่อง Cold Plasma Disinfection System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการถนอมอาหารรูปแบบใหม่ สามารถยืดอายุอาหารและน้ำผลไม้ให้อยู่ได้นานมากขึ้นโดยไม่ทำให้คุณค่าและรสชาติเสียไป
 • เครื่อง High Pressure and Thermal Processing machine (HPTP) ซึ่งใช้ความดันสูงแทนความร้อน   ในการถนอมอาหารโดยให้ผลเทียบเคียงได้กับการพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurisation) แต่เนื่องจากอุณหภูมิของอาหารเพิ่มขึ้นน้อยมาก ทำให้ลดการสูญเสียคุณภาพอาหาร และยังรักษาสีกลิ่น และเนื้อสัมผัสของอาหารได้
 • ระบบ Liquid Chilling Tunnel system 
 • Metal 3D Printing Manufacturing Technology 
 • Metallic and Ceramic Powder injection Moulding (PIM) Technology 
 • Eco-Design & Manufacturing Consultancy Service 
 • Artificial Intelligent with Pattern Recognition in Robotics Application
 • Robotics Application 
 • AI Sheet Metal Surface Defect Detection Technology 
 • บริการตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรจีน
 • การสนับสนุนโรงงานผลิตยาสมุนไพรแบบโบราณ PO SUM ON factory limited ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ระบบหุ่นยนต์ทั้งหมด (Fully-automated intelligent packaging system) ตามมาตรฐาน GMP โดยไม่ทำให้คุณค่าที่ได้จากสมุนไพรหายไป และสามารถช่วยเหลือจนโรงงานสามารถได้รับเงินทุนสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตได้

ประเภทของธุรกิจที่จะขอความช่วยเหลือจำเป็นต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือไม่ 

ไม่จำเป็นเสมอไป คุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็ก เป็นดีไซเนอร์ที่มีร้านขายเสื้อผ้า เป็นร้านขายส่งสินค้า มียาแผนโบราณที่อยากจะสร้างธุรกิจ ฯลฯ เนื่องจากรัฐบาลฮ่องกงมีทุนสนับสนุนให้กับธุรกิจ หลากหลายประเภท และทาง HKPC มีบริการช่วยให้คำแนะนำ ช่วยหาทุนสนับสนุน พร้อมทั้งช่วยจัดหาพันธมิตรด้วย ดังนั้นทางผู้ประกอบการสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]