รายชื่อมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

อันดับมหาวิทยาลัยเว็บไซต์
1The University of Hong Konghttps://www.hku.hk/
2The Chinese University of Hong Konghttps://www.cuhk.edu.hk/
3The Hong Kong University of Science and Technologyhttps://hkust.edu.hk/
4City University of Hong Konghttps://www.cityu.edu.hk/
5The Hong Kong Polytechnic Universityhttps://www.polyu.edu.hk/
6Hong Kong Baptist Universityhttps://www.hkbu.edu.hk/
7Lingnan Universityhttps://www.ln.edu.hk/

มหาวิทยาลัยฮ่องกงThe University of Hong Kong (HKU)
The University of Hong Kong (HKU)
เว็บไซต์ : https://www.hku.hk/

University of Hong Kong - McDonnell International Scholars Academy

สาขาวิชาที่โดดเด่น
มหาวิทยาลัยฮ่องกง มี 10 คณะวิชาและ 80 ภาควิชา รายละเอียด https://www.hku.hk/faculties/

คณะวิชา
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Arts
Faculty of Law
Faculty of Business and Economics (HKU Business School)
Li Ka Shing Faculty of Medicine
Faculty of Dentistry
Faculty of Science
Faculty of Education
Faculty of Social Sciences

ตามข้อมูลปี 2565 มหาวิทยาลัยฮ่องกงมี 5 สาขาวิชา ได้แก่ ทันตแพทยศาสตร์ การศึกษา ภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และนโยบายสังคมและการจัดการ ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามสาขาวิชา โดย QS World University Rankings

ข้อมูลการวิจัย
Areas of Excellence (AoE)
ลำดับ
Areas of Excellence (AoE)
1. Quantitative History of China: Historical Roots of Recent Success and Future Development
2. 2D Materials Research: Fundamentals Towards Emerging Technologies
3. Institute of Metabolic Medicine
4. Chemical Biology Approach to Molecular Medicine
5. Center for Nasopharyngeal Carcinoma Research
6. Institute of Molecular Functional Materials
7. Theory, Modeling, and Simulation of Emerging Electronics
8. Control of Pandemic and Inter-pandemic Influenza
9. Centre for Marine Environmental Research and Innovative Technology
10. Developmental Genomics and Skeletal Research
11. The Institute of Molecular Technology for Drug Discovery and Synthesis
12. The Hong Kong Institute of Economics and Business Strategy

ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ (State Key Laboratories, SKLs)
ลำดับ
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
เว็บไซต์
1. Brain and Cognitive Sciences https://sklbrain.hku.hk/
2. Emerging Infectious Diseases http://www.skleid.hku.hk/
3. Liver Research https://www.skllr.hku.hk/
4. Synthetic Chemistry
5. Pharmaceutical Biotechnology https://www.sklpb.hku.hk/

ห้องปฏิบัติการร่วมสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน-มหาวิทยาลัยฮ่องกง (CAS-HKU Joint Laboratories)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฮ่องกงมีห้องปฏิบัติการร่วมกับห้องปฏิบัติการของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences, CAS) 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่

ลำดับ
ห้องปฏิบัติการร่วมสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน-มหาวิทยาลัยฮ่องกง
1. New Materials
2. Chemical Synthesis
3. Chemical Geodynamics
4. Biomaterials
5. Stem Cell and Regenerative Medicine Research Centre

HKU Innovation Holdings Limited (https://www.hkuinno.com.hk/)
HKU Innovation Holdings Limited จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮ่องกงในปี 2563 มีหน้าที่กำกับดูแลศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Centres) ในเครือ 9 แห่งที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเฉพาะด้าน ทำงานร่วมกับนักวิจัยและสถาบันชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและนโยบายที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมลำดับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
1. Laboratory of Data Discovery for Health
2. Centre for Transformative Garment Production
3. Hong Kong Quantum AI Lab
4. Advanced Biomedical Instrumentation Centre
5. Centre for Immunology & Infection
6. Centre for Oncology and Immunology
7. Centre for Translational Stem Cell Biology
8. Laboratory for Synthetic Chemistry and Chemical Biology
9. Centre for Virology, Vaccinology and Therapeutics


มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงChinese University of Hong Kong - Wikipedia
The Chinese University of Hong Kong
เว็บไซต์ : https://www.cuhk.edu.hk/

Chinese University of Hong Kong, Shenzhen - Wikipedia
Photo: Jundouchen
สาขาวิชาที่โดดเด่น
มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง มี 8 คณะวิชา
รายละเอียด https://www.cuhk.edu.hk/english/faculties/faculty-graduate-school.html 

คณะวิชา
Faculty of Arts
Faculty of Law
Faculty of Business Administration
Faculty of Medicine
Faculty of Education
Faculty of Science
Faculty of Engineering
Faculty of Social Science

ตามข้อมูลปี 2565 มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงมี 5 สาขาวิชา ได้แก่ นิเทศศาสตร์และสื่อศึกษา พยาบาลศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แพทยศาสตร์ และภาษาศาสตร์สมัยใหม่ ติดอยู่ใน 30 อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามสาขาวิชา โดย QS World University Rankings
ข้อมูลการวิจัย
Areas of Excellence (AoE)

ลำดับ
Areas of Excellence (AoE)
1. Probing the Fundamental Structure of Matter with High Energy Particle Collisions
2. Centre for Genomic Studies on Plant-Environment Interaction for Sustainable Agriculture and Food Security
3. Centre for Organelle Biogenesis and Function
4. The Historical Anthropology of Chinese Society
5. Institute of Network Coding
6. Centre for Research into Circulating Fetal Nucleic Acids
7. Chinese Medicine Research and Further Development
8. Centre for Plant and Agricultural Biotechnology
9. Information Technology
10. Probing the Fundamental Structure of Matter with High Energy Particle Collisions
11. Centre for Genomic Studies on Plant-Environment Interaction for Sustainable Agriculture and Food Security

ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ (State Key Laboratories, SKLs)
ลำดับ
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
1. State Key Laboratory of Translational Oncology (CUHK)
2. State Key Laboratory of Agrobiotechnology (CUHK)
3. State Key Laboratory of Research on Bioactivities and Clinical Applications of Medicinal Plants (CUHK)
4. State Key Laboratory of Synthetic Chemistry
5. State Key Laboratory of Digestive Disease (CUHK)

CUHK InnoHK Centres
มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงได้จัดตั้งศูนย์ InnoHK 6 แห่ง ตั้งอยู่ที่ Hong Kong Science Park
ลำดับ
Areas of Excellence (AoE)
1. Centre for Neuromusculoskeletal Restorative Medicine
2. Centre for Novostics
3. Centre for Perceptual and Interactive Intelligence
4. Hong Kong Centre for Logistics Robotics
5. Microbiota I-Center
6. Multi-Scale Medical Robotics Centreมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง
The Hong Kong University of Science and Technology
เว็บไซต์ : https://hkust.edu.hk/
Hong Kong University of Science and Technology - Wikidata
Photo: Hkust pao
สาขาวิชาที่โดดเด่น
มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง มี 4 วิทยาลัย รายละเอียด https://hkust.edu.hk/academics 

วิทยาลัย
School of Science
School of Business and Management
School of Engineering
School of Humanities and Social Science

ตามข้อมูลปี 2565 มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงมี 9 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง วิศวกรรมและเทคโนโลยี ธุรกิจและการบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และเคมี ติดอยู่ใน 30 อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามสาขาวิชา โดย QS World University Rankings

โปรแกรมผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Minor Programs
https://seng.hkust.edu.hk/minor/Entrepreneurship.html 
โปรแกรม Entrepreneurship Minor Programs เปิดสอนร่วมกันโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยธุรกิจและการจัดการ โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่เปิดให้นักศึกษาทุกคนสมัครได้

MSc in Technology Leadership and Entrepreneurship (TLE)
https://seng.hkust.edu.hk/academics/taught-postgraduate/msc-tle 
https://prog-crs.hkust.edu.hk/pgprog/2023-24/msc-tle 
หลักสูตร MSc in Technology Leadership and Entrepreneurship (TLE) Entrepreneurship Minor Programs เปิดสอนร่วมกันโดย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยธุรกิจและการจัดการ มุ่งบ่มเพาะความสามารถด้านวิศวกรรมด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและการออกแบบและการคิดเชิงระบบ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมหรือเพื่อริเริ่มนวัตกรรมภายในบริษัท โปรแกรมนี้ช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานและทักษะที่จำเป็นในการริเริ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การศึกษามุ่งเน้นไปที่การทำโครงการ (project) นักศึกษาจะทำงานอย่างอิสระหรือเป็นทีม สร้างแนวคิดและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการในช่วงระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อตั้งสตาร์ทอัพในฮ่องกงหรือพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (PRD) ผ่านการเวิร์คช็อปสตาร์ทอัพ

ข้อมูลการวิจัย
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ (State Key Laboratories, SKLs)
ลำดับ
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
1. State Key Laboratory of Molecular Neuroscience
2. State Key Laboratory of Advanced Displays and Optoelectronics Technologies

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติจีน (Chinese National Engineering Research Center, CNERC)
ลำดับ
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติจีน
1. CNERC for Tissue Restoration and Reconstruction
2. CNERC for Control and Treatment of Heavy Metal Pollution

การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)


Office of Knowledge Transfer (OKT)
Office of Knowledge Transfer (OKT) OKT ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนการวิจัยของ HKUST และภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ กระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมลงทุนในเทคโนโลยีของ HKUST บ่มเพาะเทคโนโลยีโดยการจัดการโปรแกรมเงินทุนต่าง ๆ และสนับสนุน University-Industry Collaboration และบริษัทสตาร์ทอัพ โดยมุ่งเน้นการจัดการหน่วยวิจัยร่วม 3 แห่ง ได้แก่ 
HKUST-Bright Dream Robotics Joint Research Institute (HBJRI)
HKUST-Kaisa Joint Research Institute (HKJRI)
HKUST Collaborative Innovation Center (HCIC) 

HKUST Entrepreneurship Center (EC)
HKUST Entrepreneurship Center (EC) ทำหน้าที่ปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนโดยให้การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่มีหน่วยกิต จัดเวิร์กช็อป สัมมนา โปรแกรมผู้ประกอบการ และการแข่งขัน จัดการกองทุน seed funds ให้คำแนะนำนักศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการนักศึกษาและคณาจารย์ด้วยเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก รวมถึงแพลตฟอร์มแผ่นดินใหญ่ของ HKUST (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ec.ust.hk/)

HKUST R and D Corporation Ltd (RDC)
HKUST R and D Corporation Ltd (RDC) เป็นบริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยที่ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดการโครงการวิจัยและการบริการตามสัญญา ข้อตกลงใบอนุญาต โครงการผู้ประกอบการ การถือหุ้นของบริษัทสตาร์ทอัพของ HKUST และให้บริการด้านบัญชี ทรัพยากรบุคคล และ   การจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลเพิ่มเติม https://rdc.ust.hk/)มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงHong Kong Polytechnic University - Wikipedia
The Hong Kong Polytechnic University
เว็บไซต์ : https://www.polyu.edu.hk/

Partner Profile: Hong Kong Polytechnic University

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง มี 8 คณะวิชา/วิทยาลัย และ 26 ภาควิชา รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.polyu.edu.hk/education/faculties-schools-departments/ 
มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ (application-oriented) โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันกับบริษัทต่าง ๆ เช่น Microsoft, Boeing, Alibaba, Huawei และ State Grid และได้ร่วมมือทางวิชาการและการสอนกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง อีกทั้ง วิจัยและพัฒนาเครื่องมืออวกาศร่วมกับองค์การอวกาศยุโรป องค์การอวกาศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โครงการสำรวจดวงจันทร์และโครงการสำรวจดาวอังคารของจีน

ข้อมูลการวิจัย
Areas of Excellence (AoE) National Research Labs

ห้องปฏิบัติการที่สำคัญ
State Key Laboratories
State Key Laboratory of Chemical Biology and Drug Discovery
State Key Laboratory of Ultra-precision Machining Technology
Chinese Academy of Sciences – PolyU Joint Laboratories
Joint Laboratory for Aerosol and Environment
CAS AMSS-PolyU Joint Laboratory of Applied Mathematics
CAS GIG-PolyU Joint Laboratory of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area for the Environment
Hong Kong Branches of Chinese National Engineering Research Centres
Hong Kong Branch of National Engineering Research Centre for Steel Construction
Hong Kong Branch of National Rail Transit Electrification and Automation Engineering Technology Research Centre

InnoHK Research Centres
ลำดับ
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติจีน
1. Centre for Advances in Reliability and Safety (CAiRS)
2. Centre for Eye and Vision Research (CEVR)
3. Laboratory for Artificial Intelligence in Design (AiDLab)

การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)
https://www.polyu.edu.hk/knowledge-transfer/ 

แพลตฟอร์มความร่วมมือ (Collaborative Platforms)
ลำดับ
แพลตฟอร์มความร่วมมือ
1. Alibaba – PolyU Big Data & Cloud Computing
2. Food Safety Collaborative Platform
3. Huawei – PolyU Communication & Advanced Computing Collaborative Platform
4. Life Science Biotechnology Collaborative Platforms
5. CASIL – PolyU Advance Aerospace Engineering Collaborative Platform
6. Greater Bay Area Collaborative Platform

PolyVentures
https://www.polyu.edu.hk/kteo/polyventures/ 
PolyVentures เป็นระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิชาการ และนักวิจัยของ PolyU ที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความคิดของผู้ประกอบการและเพื่อเร่งการแปลนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ตลาด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]