นโยบายหมายเลขที่ 1 ของจีน ปี 2567 :

โครงการสาธิตพันหมู่บ้านและปรับปรุงหมื่นหมู่บ้าน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบท

การเรียนรู้และประยุกต์ประสบการณ์ของ

โครงการสาธิตพันหมู่บ้านปรับปรุงหมื่นหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่นโยบายหมายเลขที่ 1 (No. 1 Document) ของปี พ.ศ. 2567 เรื่อง “ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับการเรียนรู้และประยุกต์ประสบการณ์ของโครงการ ‘สาธิตพันหมู่บ้านและปรับปรุงหมื่นหมู่บ้าน’ (Thousand Villages Demonstration, Ten Thousand Villages Improvement) เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่ชนบทอย่างครอบคลุมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ”

นโนบายได้เน้นย้ำการใช้ประสบการณ์จากโครงการสาธิตพันหมู่บ้านและปรับปรุงหมื่นหมู่บ้าน คือ การสร้างหมู่บ้านสาธิตหนึ่งพันแห่งและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้านหนึ่งหมื่นแห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ประธานาธิบดีจีนผลักดันโดยตรงที่มณฑลเจ้อเจียงตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เมื่อปี พ.ศ. 2561

เนื้อหานโนบายประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก คือ

(1) การรับประกันความมั่นคงทางอาหารของชาติ                        

(2) การรับประกันว่าจะไม่กลับคืนสู่ความยากจนในวงกว้าง

(3) การยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในชนบท            

(4) การยกระดับการก่อสร้างในชนบท

(5) การยกระดับการปกครองในชนบท และ

(6) การเสริมสร้างการทำงานของพรรคฯ ด้าน “พื้นที่ชนบท เกษตรกรรม และเกษตรกร”

การรับประกันความมั่นคงทางอาหารของชาติ

(1) เข้าใจการผลิตเมล็ดพืชและผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

 • ส่งเสริมการเพิ่มกำลังการผลิตเมล็ดพืชแสนล้านกิโลกรัมรอบใหม่อย่างแข็งแกร่ง
 • รักษาเสถียรภาพของพื้นที่หว่านเมล็ดพืช โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลผลิตเมล็ดพืชในพื้นที่ขนาดใหญ่ และรับประกันว่าผลผลิตเมล็ดพืชจะยังคงอยู่สูงกว่า 0.65 ล้านล้านกิโลกรัม
 • ดำเนินโครงการปรับปรุงผลผลิตเมล็ดพืช บูรณาการและส่งเสริมทุ่งนาที่ดี เมล็ดพันธุ์ที่ดี โอกาสที่ดี และวิธีการที่ดี
 • รวบรวมผลลัพธ์ของการขยายตัวของถั่วเหลืองและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีน้ำมันสูงและให้ผลผลิตสูง
 • เพิ่มราคาซื้อข้าวสาลีขั้นต่ำอย่างเหมาะสม และกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำข้าวอย่างสมเหตุสมผล
 • ใช้นโยบายเงินอุดหนุนการคุ้มครองความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรม เงินอุดหนุนผู้ผลิตข้าวโพดและถั่วเหลือง และเงินอุดหนุนข้าว
 • ปรับปรุงกลไกการตอบสนองเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานและราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีเสถียรภาพ และสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นสำรวจการจัดตั้งวิธีการอุดหนุนแบบพลวัตที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิตทางการเกษตร
 • ขยายขอบเขตการดำเนินการประกันภัยต้นทุนเต็มรูปแบบและกรมธรรม์ประกันรายได้การปลูกพืช เพื่อให้ครอบคลุมอาหารหลัก 3 ชนิดทั่วประเทศ และการขยายตัวของถั่วเหลืองอย่างเป็นระเบียบ
 • ส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนาประกันภัยสินค้าเกษตรชนิดพิเศษ
 • ส่งเสริมการประกันภัยที่ถูกต้องและข้อตกลงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยการเกษตรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายค่าชดเชยทั้งหมด
 • ปรับปรุงระบบประกันภัยพิบัติ
 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับเขตการผลิตเมล็ดพืชที่สำคัญ
 • สำรวจการจัดตั้งกลไกการชดเชยผลประโยชน์ระหว่างมณฑลสำหรับพื้นที่การผลิตธัญพืชและการตลาด และกระชับความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดหลายช่องทางให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • ขยายพื้นที่และสนับสนุนการพัฒนาพืชน้ำมันชนิดพิเศษ เช่น ดอกเคมีเลีย โอลิเฟรา
 • เพิ่มเงินอุดหนุนต้นกล้าอ้อยและการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร
 • เสริมสร้างการสร้างฐานการจัดหาฉุกเฉินสำหรับผลิตภัณฑ์ “ตะกร้าผัก” เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการควบคุมกำลังการผลิตสุกร และทำให้กำลังการผลิตขั้นพื้นฐานของเนื้อวัวและเนื้อแกะมีเสถียรภาพ
 • ปรับปรุงมาตรฐานนมเหลว สร้างมาตรฐานการติดฉลากนม และส่งเสริมการบริโภคนมสด
 • สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใต้ทะเลลึกและพัฒนาอาหารป่าไม้
 • สร้างแนวคิดทางการเกษตรขนาดใหญ่และแนวคิดด้านอาหารขนาดใหญ่ ขยายแหล่งอาหารผ่านหลายช่องทาง และสำรวจและสร้างระบบติดตามอาหารขนาดใหญ่และสถิติ

(2) จัดให้มีระบบคุ้มครองที่ดินเพาะปลูกอย่างเคร่งครัด

 • ปรับปรุงระบบการป้องกัน “สามในหนึ่งเดียว” ของปริมาณที่ดิน คุณภาพ และนิเวศวิทยา และดำเนินงานที่ชัดเจนในการปกป้องที่ดินเพาะปลูกและพื้นที่เกษตรกรรมขั้นพื้นฐานถาวรในการวางแผนเชิงพื้นที่รอบใหม่
 • ปฏิรูปและปรับปรุงระบบการสร้างสมดุลระหว่างอาชีพเกษตรกรรมและการชดเชย ยึดหลัก “การชดเชยเพื่อกำหนดอาชีพ” และใช้การเพิ่มขึ้นสุทธิในการใช้ที่ดินทำกินอย่างมั่นคงในมณฑลเป็นขีดจำกัดบนของจำนวนที่ดินทำกิน อนุญาตให้มีการก่อสร้างนอกภาคเกษตรกรรมได้ในปีหน้า
 • ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและการยอมรับคุณภาพสำหรับพื้นที่เพาะปลูกเสริม และปรับปรุงกลไกการจัดการติดตามผลและการประเมินซ้ำ
 • เสริมสร้างการจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่เสื่อมโทรม เพิ่มการส่งเสริมโครงการปกป้องดินดำ และดำเนินการเพื่อปรับปรุงอินทรียวัตถุของพื้นที่เพาะปลูก
 • ปราบปรามการยึดครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยผิดกฎหมายและการสกัดดินจากพื้นที่เพาะปลูกอย่างผิดกฎหมาย
 • เดินหน้าบูรณะโรงเรือนกระจกต่อไป
 • ดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกที่ผิดกฎหมายในลักษณะที่เป็นความลับและรอบคอบ ปรับปรุงและชี้แจงขอบเขตของพื้นที่เพาะปลูก “ที่ไม่ใช่ธัญพืช” และจัดเตรียมลำดับการฟื้นฟูอย่างสมเหตุสมผล
 • ส่งเสริมการใช้ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างตามสภาพท้องถิ่น และสนับสนุนองค์กรเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบทปลูกและใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมล็ดพืชและเศรษฐกิจ

(3) เสริมสร้างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

 • ยึดมั่นในคุณภาพเป็นอันดับแรก ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ดินดำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ราบ และพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์น้ำและสภาพชลประทานให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีมาตรฐานสูง เพิ่มระดับเงินอุดหนุนการลงทุนส่วนกลางและมณฑลอย่างเหมาะสม ยกเลิกการระดมทุน ข้อกำหนดที่ตรงกันสำหรับมณฑลผู้ผลิตธัญพืชที่สำคัญ และเสริมสร้างการกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดของการก่อสร้างพื้นที่เกษตรกรรมที่มีมาตรฐานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่เกษตรกรรมทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นและสร้างแล้วเสร็จ
 • ส่งเสริมให้องค์กรเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบท องค์กรธุรกิจการเกษตรใหม่ เกษตรกร ฯลฯ มีส่วนร่วมโดยตรงในการก่อสร้างและการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่มีมาตรฐานสูง
 • ดำเนินการจัดการและปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเค็ม-ด่าง โดยการแบ่งเขตและการจำแนกประเภท “การปลูกให้เหมาะสมกับที่ดิน” และสนับสนุนโครงการนำร่องสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความเค็ม-ด่างอย่างครอบคลุม
 • ส่งเสริมการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำสำคัญ พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่กักเก็บและกักเก็บน้ำท่วม และดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การลดความเสี่ยงและการเสริมกำลังอ่างเก็บน้ำ การจัดการแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง และการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • เสริมสร้างการก่อสร้าง การจัดการ และการบำรุงรักษาศูนย์อนุรักษ์น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมขนาดเล็ก
 • เร่งฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
 • เสริมสร้างการเตือนภัยล่วงหน้าระยะสั้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลางและระยะยาว และปรับปรุงกลไกระยะยาวในการป้องกัน การลด และการบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร
 • ส่งเสริมความทันสมัยและปรับปรุงการเกษตรกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก

(4) เสริมสร้างการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 • ปรับรูปแบบเชิงกลยุทธ์ของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีให้เหมาะสม และสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่สำคัญ
 • เร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน และกลไกการทำงานร่วมกันในการประยุกต์ใช้ เพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักที่สำคัญของแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ และเร่งการคัดเลือก การส่งเสริม และการผลิตพันธุ์ที่ดีเยี่ยมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 • ดำเนินโครงการนำร่องบูรณาการเพื่อการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม และประยุกต์ใช้พันธุ์หลัก
 • ส่งเสริมการขยายและการเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมของการเพาะพันธุ์ทางชีวภาพ
 • ดำเนินการชดเชยข้อบกพร่องในเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรอย่างจริงจัง ปรับปรุงนโยบายเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และเปิด “ช่องทางสีเขียว” เพื่อระบุเครื่องจักรกลการเกษตรที่จำเป็นเร่งด่วน
 • เสริมสร้างการสร้างเงื่อนไขสำหรับระบบส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรระดับรากหญ้า และเสริมสร้างการทำงานบริการด้านสวัสดิการสาธารณะ

(5) สร้างระบบการจัดการการเกษตรที่ทันสมัย

 • มุ่งเน้นการแก้ปัญหา “ใครปลูกพืช” โดยมีเกษตรกรรายย่อยเป็นรากฐาน มีหน่วยงานการจัดการการเกษตรใหม่เป็นส่วนสำคัญ และมีบริการทางสังคมเป็นการสนับสนุน เร่งสร้างทีมการผลิตและการจัดการคุณภาพสูงที่ปรับให้เข้ากับการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
 • ปรับปรุงระดับการผลิตและการจัดการของฟาร์มครอบครัวและสหกรณ์เกษตรกร และเพิ่มความสามารถในการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรายย่อย
 • เสริมสร้างการสร้างแพลตฟอร์มบริการสังคมเกษตรกรรมและระบบมาตรฐาน มุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรและเกษตรกรรายย่อย และขยายพื้นที่และรูปแบบการให้บริการ
 • สนับสนุนองค์กรเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบทในการจัดหาการผลิต แรงงาน และบริการอื่น ๆ

(6) เพิ่มความสามารถในการควบคุมเมล็ดพืชและสินค้าเกษตรที่สำคัญ

 • ปรับปรุงกลไกการติดตามและการแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งหมด และเสริมสร้างกฎระเบียบการเชื่อมโยงที่หลากหลาย การปรับปริมาณสำรอง และการสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน
 • ปรับเค้าโครงของสถานที่จัดเก็บเมล็ดพืชให้เหมาะสมและปรับปรุงระดับความปลอดภัยในการจัดเก็บ
 • กระชับความร่วมมือทางการเกษตรตามโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
 • ปราบปรามการลักลอบขนสินค้าเกษตร
 • เสริมสร้างการติดตามและวิเคราะห์อาหารและการบริโภคสินค้าเกษตรที่สำคัญ

(7) ดำเนินการอนุรักษ์อาหารต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 • ส่งเสริมการประหยัดเมล็ดพืชและลดการสูญเสียตลอดทั้งห่วงโซ่ และปรับปรุงกลไกการทำงานที่เป็นมาตรฐานและระยะยาว
 • สำรวจศักยภาพของเครื่องจักรเกี่ยวกับเมล็ดพืชเพื่อลดการสูญเสียและส่งเสริมอุปกรณ์ใหม่สำหรับการขนส่งเมล็ดพืชจำนวนมากและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
 • ปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการแปรรูปเมล็ดพืชระดับปานกลาง

ส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างจริงจัง ปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลที่รวมการควบคุมดูแลแผนก ความมีวินัยในตนเองของอุตสาหกรรม และการกำกับดูแลทางสังคม และหยุดพฤติกรรมเศษอาหารเหลือทิ้งอย่างเด็ดขาด

การรับประกันว่าจะไม่กลับคืนสู่ความยากจนในวงกว้าง

(8) ดำเนินกลไกการติดตามและช่วยเหลือเพื่อป้องกันการกลับคืนสู่ความยากจน

 • กระชับความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้ผู้คนกลับไปสู่ความยากจน และดำเนินปรับปรุงผลลัพธ์ของ “หลักประกันสามประการ” (การศึกษาภาคบังคับ การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย) และความปลอดภัยของน้ำดื่มต่อไป
 • สำหรับเกษตรกรที่มีความเสี่ยงที่จะกลับมาสู่ความยากจนอีกครั้งเนื่องจากภัยพิบัติ มาตรการช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้ก่อน หากเป็นไปตามข้อกำหนดนโยบาย
 • เสริมสร้างการติดตามและการเตือนล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงในพื้นที่ชนบท และดำเนินนโยบายการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีตามกฎระเบียบ
 • เร่งการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อป้องกันการกลับคืนสู่ความยากจนและการติดตามแบบพลวัตของประชากร    ที่มีรายได้น้อย และเสริมสร้างการบูรณาการและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 • วิจัยและส่งเสริมการบูรณาการนโยบายความช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนกลับคืนสู่ความยากจน และนโยบายความช่วยเหลือสำหรับผู้อยู่อาศัยในชนบทที่มีรายได้น้อย

(9) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและความช่วยเหลือด้านการจ้างงานต่อไป

 • เสริมสร้างแนวทางในการจำแนกประเภทของอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน รวมเป็นหนึ่ง ยกระดับ ฟื้นฟู และปรับเปลี่ยน เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การประสานงานทางการคลังของรัฐบาลกลางได้ส่งเสริมสัดส่วนของกองทุนอุดหนุนการฟื้นฟูชนบทที่ใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีเสถียรภาพโดยทั่วไป และเสริมสร้างการจัดการผลการดำเนินงานโครงการทุน
 • เสริมสร้างการจัดการสินทรัพย์ของโครงการช่วยเหลือ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะรวมอยู่ในการจัดการสินทรัพย์รวมในชนบทแบบครบวงจร
 • ปรับปรุงประสิทธิผลการช่วยเหลือการบริโภคเพื่อเพิ่มรายได้ทางการเกษตร
 • ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันไม่ให้ผู้คนกลับคืนสู่ความยากจนด้วยการจ้างงาน ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของ          ความร่วมมือด้านแรงงานและความช่วยเหลือระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ประสานงานและใช้ประโยชน์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือการจ้างงาน ตำแหน่งสวัสดิการสาธารณะ และช่องทางอื่น ๆ และรักษาระดับการจ้างงานของกำลังแรงงานที่หลุดพ้นจากความยากจน

(10) เพิ่มความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องสำคัญ

 • เพิ่มประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนนโยบายนำร่องสำหรับการวางแผนโดยรวมและการบูรณาการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในอำเภอที่ยากจน และนำไปปฏิบัติใน 160 อำเภอสำคัญสำหรับความช่วยเหลือในการฟื้นฟูชนบทของประเทศ และเสริมสร้างการกำกับดูแลการใช้กองทุนแบบบูรณาการ
 • สถาบันการเงินของรัฐเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับอำเภอหลัก ๆ ที่สนับสนุนการฟื้นฟูชนบทของประเทศ
 • ดำเนินการช่วยเหลือ “แบบกลุ่ม” ต่อไปแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีความสามารถทางการแพทย์ การศึกษา ตลอดจนการคัดเลือกภารกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แผน “สามสนับสนุนและหนึ่งความช่วยเหลือ” (การสนับสนุนด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา เพื่อช่วยเหลือการบรรเทาความยากจน) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มุ่งสู่พื้นที่เพื่อช่วยเหลือการบรรเทาความยากจน
 • สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ย้ายถิ่นฐานอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความยากจน
 • ครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเนื่องจากการเติบโตของจำนวนประชากรหลังจากย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองต่าง ๆ จะถูกรวมไว้ในขอบเขตของความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในเมือง หากตรงตามเงื่อนไข

ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกความช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐานสำหรับพื้นที่ด้อยพัฒนา

การยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในชนบท

(11) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ชนบท

 • ยึดมั่นในการส่งเสริมการเกษตรผ่านอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพและการเกษตรสีเขียว เร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมในชนบทสมัยใหม่ที่รวมการผลิตธัญพืช เศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ พัฒนาการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ผสมผสานการผลิต การแปรรูป และการตลาด และบูรณาการการเกษตร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว และสร้างเกษตรกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักสมัยใหม่
 • ส่งเสริมให้ทุกท้องถิ่นพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตามสภาพท้องถิ่นอย่างจริงจัง และสนับสนุนการสร้างตราสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
 • ดำเนินโครงการบูรณาการเชิงลึกทางวัฒนธรรมชนบทและการท่องเที่ยว ส่งเสริมแนวทางสร้างกลุ่มท่องเที่ยวในชนบท นำรูปแบบธุรกิจใหม่มาใช้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การดูแลป่าไม้ การตั้งแคมป์พักผ่อน และส่งเสริมการพัฒนาที่ได้มาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพของที่พักในชนบท
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการพัฒนาบูรณาการอุตสาหกรรมในชนบท และปลูกฝังพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

(12) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 • ส่งเสริมการพัฒนาที่บูรณการการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปเบื้องต้น และการแปรรูปแบบเข้มข้น และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่
 • ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สนับสนุนการก่อสร้างระบบทำความเย็นและการอบแห้ง การจัดเก็บและการเก็บรักษาความสด บรรจุภัณฑ์แบบตัดสด และสิ่งอำนวยความสะดวกหลักอื่น ๆ
 • สนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองและสินค้าเกษตรอื่น ๆ และสร้างสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์
 • สนับสนุนการก่อสร้างอุทยานอุตสาหกรรมแปรรูปในพื้นที่ผลิตเมล็ดพืชหลักและพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ

(13) ส่งเสริมการพัฒนาการหมุนเวียนในชนบทคุณภาพสูง

 • ส่งเสริมการก่อสร้างระบบการค้าของอำเภออย่างจริงจัง ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าของอำเภอและชนบท ส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของลูกค้า การขนส่งสินค้า และไปรษณียในชนบท และพัฒนาการกระจายสินค้าร่วมกันอย่างจริงจัง
 • ส่งเสริมการยกระดับตลาดขายส่งสินค้าเกษตร
 • เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างระบบขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าเกษตร เร่งการก่อสร้างฐานขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิที่เป็นแกนหลัก และวางโครงสร้างการก่อสร้างศูนย์ขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิสาธารณะในพื้นที่การผลิตระดับอำเภอ
 • ดำเนินโครงการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในชนบทคุณภาพสูง ส่งเสริมการสร้างฐานถ่ายทอดสดอีคอมเมิร์ซระดับอำเภอ และพัฒนาการขายออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชนบท
 • เสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดในการหมุนเวียนในชนบท และแก้ไขสินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าคุณภาพต่ำในพื้นที่ชนบท

(14) เสริมสร้างมาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกร

 • ดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ขยายอุตสาหกรรมในชนบทที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชน และสนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาโครงการธุรกิจของครอบครัว เช่น การปลูกพืชลักษณะเฉพาะ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านหัตถกรรม และเศรษฐกิจป่าไม้
 • เสริมสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการเชื่อมโยงเกษตรกร และปรับปรุงกลไกการเชื่อมโยงระหว่างการสนับสนุนนโยบายสำหรับองค์กรธุรกิจการเกษตรใหม่และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการขับเคลื่อนเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม
 • ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานในชนบทผ่านช่องทางต่าง ๆ ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลข้ามภูมิภาคและจัดระเบียบกลไกการส่งออกแรงงาน ตลอดจนปลูกฝังและเสริมสร้างบริการด้านแรงงาน
 • ดำเนินการวิธีพิเศษเพื่อรับรองแรงงานต่างถิ่น และเสริมสร้างการติดตามการจ้างงานของแรงงานต่างถิ่น
 • เสริมสร้างระบบการป้องกันสาเหตุและการเตือนความเสี่ยงของการค้างค่าจ้างสำหรับแรงงานต่างถิ่น และปรับปรุงกลไกระยะยาวในการขจัดปัญหาการค้างค่าจ้าง
 • เสริมสร้างการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสำหรับแรงงานต่างถิ่น และส่งเสริมรูปแบบการฝึกอบรม การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมงานประจำ
 • ให้การสนับสนุนการจ้างงานแก่แรงงานสูงอายุต่างถิ่น
 • ส่งเสริมโครงการวิศวกรรมที่สำคัญและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและชนบทเพื่อบรรเทาทุกข์ และขยายขอบเขตค่าตอบแทนแรงงาน

ส่งเสริมการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในชนบทผ่านการเช่าซื้อ การพัฒนาความร่วมมือ การถือหุ้น และวิธีการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

การยกระดับการก่อสร้างในชนบท

(15) เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นผู้นำในการวางแผนชนบท

 • ปรับแนวทางการวางแผนพัฒนาชนบทให้เข้ากับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากร และปรับผังหมู่บ้าน โครงสร้างอุตสาหกรรม และการบริการสาธารณะให้เหมาะสม
 • เสริมสร้างการวางแผนเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการผังเมือง หมู่บ้าน อุทยานอุตสาหกรรม
 • จัดทำแผนผังหมู่บ้าน พัฒนาระบบข้อมูลบุคคล หมู่บ้าน เมือง เพื่อการวางแผนจัดการพื้นที่
 • เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และลดข้อจำกัดในการบังคับใช้ของการวางแผนหมู่บ้าน และเสริมสร้างการออกแบบและการควบคุมลักษณะพื้นที่ชนบท
 • ดำเนินนโยบายการเชื่อมโยงการเพิ่ม ลดและสร้างสมดุลระหว่างอาชีพและค่าตอบแทน ดำเนินการรวมที่ดินอย่างครบวงจรอย่างมั่นคง และมีความเป็นระเบียบโดยมีเมืองและหมู่บ้านเป็นหน่วยพื้นฐาน บูรณาการและฟื้นฟูที่ดินเปล่าในพื้นที่ชนบทและระบบประกันที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรม บนสมมติฐานว่าด้วยจำนวนที่ดินที่ทำกินทั้งหมดไม่ลดลง และรูปแบบของพื้นที่เกษตรกรรมขั้นพื้นฐานถาวรมีความมั่นคง

(16) ดำเนินการเชิงลึกเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตในชนบท

 • ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียและขยะในครัวเรือนตามเงื่อนไขของท้องถิ่นและการปรับปรุงห้องน้ำในชนบท และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและกลไกการจัดการและการป้องกันในระยะยาว
 • ปรับปรุงระบบการจำแนกประเภทขยะในชนบท การขนส่งและการกำจัด และปรับปรุงเครือข่ายการรีไซเคิลทรัพยากรหมุนเวียนในชนบท
 • ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนตามการจำแนกประเภทและระดับ และเสริมสร้างการตรวจสอบแบบพลวัตและการควบคุมแหล่งที่มาของแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ชนบท
 • ส่งเสริมการปรับปรุงห้องน้ำในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องในภาคกลางและภาคตะวันตก และสำรวจรูปแบบการให้รางวัลและเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่เต็มใจปรับปรุงห้องน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน และรับเงินอุดหนุนหลังจากผ่านการยอมรับจากรัฐบาล
 • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์และมูลสัตว์

(17) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานในชนบทเพื่อชดเชยข้อบกพร่อง

 • เริ่มจากความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรจากสถานที่ต่าง ๆ  สร้างประโยชน์ให้กับทุกคน
 • ปรับปรุงระบบวิศวกรรมน้ำประปาในชนบท ส่งเสริมการบูรณาการน้ำประปาในเมืองและชนบทและประปาส่วนกลางขนาดใหญ่หากเงื่อนไขเอื้ออำนวย เสริมสร้างการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและการปรับปรุงโครงการประปาขนาดเล็กที่ยังไม่ตรงตามเงื่อนไข เสริมสร้างการจัดการและการป้องกันอย่างมืออาชีพ และดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในชนบท
 • ส่งเสริมโครงการบูรณาการและยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าในชนบท
 • ส่งเสริมการพัฒนาการกระจายพลังงานใหม่ในพื้นที่ชนบท และเสริมสร้างการวางแผนและการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จและแลกเปลี่ยนรถยนต์พลังงานใหม่ในหมู่บ้านและเมืองสำคัญ
 • ส่งเสริมการก่อสร้าง “ถนนในชนบทที่ดี 4 ประการ” (ถนนในชนบทที่มีการสร้าง การจัดการ การบำรุงรักษา และดำเนินงานที่ดี) ให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงการจัดการการจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันความปลอดภัย และเร่งดำเนินการ “ขจัดความเสี่ยง” ด้านความปลอดภัยบนถนนและสะพานในชนบท
 • ดำเนินการปรับปรุงบ้านในชนบทที่ทรุดโทรมและเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว และรวบรวมผลการตรวจสอบและแก้ไขอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในบ้านในชนบท
 • ดำเนินการพัฒนาชนบทด้วยระบบดิจิทัล พัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ และลด “ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล” ระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท
 • ดำเนินโครงการวิทยุและโทรทัศน์อัจฉริยะในชนบท
 • ส่งเสริมมณฑลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค และเสริมสร้างการแบ่งปันความร่วมมือด้านการผลิตและการจัดการทางการเกษตร การจัดการสังคมในชนบท และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

(18) ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะในชนบท

 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษาสาธารณะ เสริมสร้างการก่อสร้างโรงเรียนประจำ และดำเนินการโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท
 • ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมของอำเภอ
 • เสริมสร้างความสามารถในการให้บริการของศูนย์สุขภาพในเมืองและคลินิกประจำหมู่บ้าน และเพิ่มสัดส่วนของแพทย์ในชนบทที่มีคุณวุฒิแพทย์ฝึกหัด (ผู้ช่วย) อย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในชนบทและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มสัดส่วนของกองทุนประกันสุขภาพของอำเภอที่ใช้ในสถาบันการแพทย์และสุขภาพในชนบท และเร่งบูรณาการคลินิกประจำหมู่บ้านเข้ากับการจัดการประกันสุขภาพที่กำหนด
 • ปรับปรุงระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในชนบท ส่งเสริมการสร้างศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุระดับภูมิภาคตามเงื่อนไขของท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาบริการช่วยเหลือด้านอาหารและบริการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท
 • ปรับปรุงกลไกการสร้างแรงจูงใจสำหรับการประกันบำนาญขั้นพื้นฐานของชาวเมืองและในชนบทให้ “จ่ายมากขึ้นและได้รับมากขึ้น”
 • เสริมสร้างบริการการคลอดบุตรและการดูแลทารกในชนบท และให้บริการดูแลเด็กกำพร้า สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • ดำเนินการปรับปรุงขีดความสามารถการบริการสาธารณะในเขตการผลิตธัญพืชที่สำคัญ

(19) เสริมสร้างการก่อสร้างอารยธรรมนิเวศในชนบท

 • แก้ไขปัญหามลพิษทางการเกษตรในชนบท และส่งเสริมการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศในชนบทแบบบูรณาการ
 • ส่งเสริมการลดและเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง และส่งเสริมแบบจำลองวงจรการปลูกและผสมพันธุ์
 • ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมมลพิษจากแหล่งทางการเกษตรอย่างครอบคลุมทั้งอำเภอ
 • เสริมสร้างการตรวจสอบและแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษโลหะหนักในดินเกษตรกรรม
 • เสริมสร้างการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและการทดสอบผลิตผลการเกษตรในแหล่งเพาะปลูก และปรับปรุงความสามารถในการกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหารตลอดทั้งกระบวนการ “จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร”
 • ส่งเสริมการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
 • เสริมสร้างการป้องกันและควบคุมโรคสำคัญในสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
 • ห้ามทำประมงในแม่น้ำแยงซีเป็นเวลา 10 ปี
 • เร่งควบคุมการพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ลาดชันบริเวณตอนกลางและตอนบนของแม่น้ำแยงซี และส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำลึกและการควบคุมน้ำในแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำฮวงโห) อย่างแข็งขัน
 • ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบน้ำ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางนิเวศของแม่น้ำและทะเลสาบ และเสริมสร้างการควบคุมการใช้ประโยชน์น้ำบาดาล
 • เสริมสร้างการป้องกันและการควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอย่างครอบคลุม
 • สนับสนุนการดำเนินโครงการ “Great Green Wall” หรือ โครงการระบบนิเวศป่าเทียมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในสามภูมิภาคทางเหนือของจีน ได้แก่ ตะวันตกเฉียงเหนือ เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงการด้วยวิธีการต่างๆ
 • ปรับนโยบายและกลไกการชดเชยการคุ้มครองระบบนิเวศของทุ่งหญ้าให้เหมาะสม
 • เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามไฟป่าและทุ่งหญ้า
 • ดำเนินการการปฏิบัติการช่วยเหลือและปกป้องต้นไม้โบราณและต้นไม้ที่มีคุณค่า

(20) ส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของเมืองและชนบท

 • วางแผนการขยายตัวของเมืองใหม่และการฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุม ปรับปรุงขีดความสามารถในการกำกับดูแลเมืองและชนบทอย่างครอบคลุม ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการเสริมการทำงานของเมืองและชนบท และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
 • เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมในรูปแบบเชิงพื้นที่ สร้างระบบเศรษฐกิจของเมืองโดยมีที่ตั้งของเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางและเมืองเล็ก ๆ เป็นศูนย์ย่อย และขยายขีดความสามารถการจ้างงาน
 • วางแผนการก่อสร้าง การจัดการ และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองและชนบท และส่งเสริมการก่อสร้างชุมชนโรงเรียนในเมืองและชนบท และชุมชนแพทย์ประจำอำเภออย่างใกล้ชิด

ดำเนินการให้เกิดการขยายตัวของเมืองรอบใหม่จากประชากรที่โอนย้ายพื้นที่ทางการเกษตร และสนับสนุนการ รวมผู้อยู่อาศัยถาวรในเมืองทั้งหมดไว้ในขอบเขตของนโยบายความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

การยกระดับการปกครองในชนบท

(21) ส่งเสริมการสร้างพรรคและส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท

 • ยึดมั่นในแนวทางที่ชัดเจนของการมุ่งเน้นไปที่ระดับรากหญ้า เสริมสร้างความรับผิดชอบของคณะกรรมการพรรคระดับอำเภอในการส่งเสริมความรับผิดชอบของหมู่บ้าน และปรับปรุงกลไกการเชื่อมโยงสามระดับระหว่างอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เพื่อสร้างกลไกขั้นสูงและแก้ไขกลไกที่ล้าหลัง
 • พัฒนาความสามารถของผู้นำตำบลและหมู่บ้านอย่างครอบคลุมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูชนบท ดำเนินการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมสำหรับพรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับสมาชิกพรรคในชนบทในโรงเรียนของพรรค
 • สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรพรรครากหญ้าในชนบท ปรับปรุงระบบองค์กรระดับหมู่บ้านที่นำโดยองค์กรพรรคหมู่บ้าน และพัฒนาสารบบสำหรับการอภิปรายและการปรึกษาหารือระดับหมู่บ้าน
 • เสริมสร้างการสร้างทีมงานผู้ปฏิบัติงานหมู่บ้าน ปรับปรุงกลไกการคัดเลือกและการจัดการ และดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อปลูกฝังกองกำลังสำรองสำหรับผู้นำขององค์กรพรรคในหมู่บ้าน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกและบริหารเลขานุการในหมู่บ้านและทีมงาน
 • บูรณาการการกำกับดูแลระดับรากหญ้าและกองกำลังบังคับใช้ทางวินัย ส่งเสริมการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลระดับรากหญ้า และดำเนินการแก้ไขแนวทางปฏิบัติที่ไม่มีประสิทธิภาพและปัญหาการทุจริตในด้านการฟื้นฟูชนบทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

(22) ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาวัฒนธรรมชนบท

 • ส่งเสริมการผสมผสานอารยธรรมเกษตรกรรมและองค์ประกอบอารยธรรมสมัยใหม่โดยธรรมชาติ เพื่อสร้างอารยธรรมชนบทสมัยใหม่ของประเทศจีน
 • ปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการสร้างอารยธรรมทางจิตวิญญาณในพื้นที่ชนบท ส่งเสริมการขยายแนวปฏิบัติด้านอารยธรรมยุคใหม่ไปยังหมู่บ้าน ตลาด และพื้นที่รอบนอกอื่นๆ ส่งเสริมทรัพยากรทางวัฒนธรรมคุณภาพสูงในเมืองต่าง ๆ และเพิ่มการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เชิงลึกเพื่อรับฟังพรรค แสดงความขอบคุณพรรค และติดตามพรรค
 • เสริมสร้างการคุ้มครองมรดกและการพัฒนานวัตกรรมของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามในชนบท
 • เสริมสร้างการขุดค้น การคัดแยก การปกป้องและการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมทางการเกษตรและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในชนบท และดำเนินโครงการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในชนบท
 • ดำเนินการสาธิตการป้องกันและการใช้ประโยชน์หมู่บ้านแบบดั้งเดิมแบบรวมศูนย์อย่างต่อเนื่อง
 • ยึดมั่นให้เกษตรกรมีบทบาทนำและส่งเสริมการพัฒนาของกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

(23) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของประเพณีในชนบทต่อไป

 • ให้ความสำคัญกับบทบาทการปกครองตนเองของชาวบ้านอย่างเต็มที่ เสริมสร้างแรงจูงใจการบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับของหมู่บ้าน และส่งเสริมการจัดการประเด็นสำคัญอย่างครอบคลุม
 • ส่งเสริมให้ทุกท้องถิ่นใช้สถานที่ให้บริการทางสังคมแบบครอบคลุมสำหรับเกษตรกร เช่น งานแต่งงานและงานศพ และลดภาระของคนในชนบท
 • ปรับปรุงบรรทัดฐานของท้องถิ่นและมาตรฐานการสนับสนุน เช่น การจัดงานแต่งงานแบบใหม่ การจัดงานศพแบบเรียบง่าย ความกตัญญูและความรักต่อญาติ เป็นต้น
 • ส่งเสริมภาวะผู้นำของสมาชิกพรรคและผู้ปฏิบัติงานในการทำตามคำมั่นสัญญาและมีบทบาทในการสาธิตโดยการทำเป็นตัวอย่าง
 • เสริมสร้างแนวทางและสิ่งจูงใจเชิงบวก เสริมสร้างการสร้างการศึกษาและประเพณีของครอบครัว และส่งเสริมวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบรายการและระบบคะแนน

(24) สร้างชนบทที่ปลอดภัย

 • ยึดมั่นและพัฒนา “ประสบการณ์เฝิงเฉียว” (ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง รักษาเสถียรภาพ และส่งเสริมการพัฒนา) ในยุคใหม่ และปรับปรุงกลไกในการป้องกัน การสอบสวน และการเตือนภัยล่วงหน้า และการแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อพิพาทที่หลากหลายที่ต้นทาง
 • ปรับปรุงกลไกที่เป็นมาตรฐานในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรรมในพื้นที่ชนบท ป้องกันและแก้ไข “เผด็จการหมู่บ้าน”
 • ดำเนินการปฏิบัติการพิเศษเพื่อปราบปรามอาชญากรรมการพนันที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ชนบท เสริมสร้างการป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อการฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคม
 • ดำเนินการควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สำคัญ เช่น การขนส่งทางถนนในชนบท ก๊าซเชื้อเพลิง การดับเพลิง และเรือประมง
 • เสริมสร้างโครงการป้องกันและลดภัยพิบัติในชนบท บริหารข้อมูลการจัดการเหตุฉุกเฉิน ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันอัคคีภัยสาธารณะ และปรับปรุงความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติ การช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เสริมสร้างการก่อสร้างพื้นที่ชนบทภายใต้หลักนิติธรรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ทางกฎหมายของเกษตรกร

การเสริมสร้างการทำงานของพรรคฯ ด้าน “พื้นที่ชนบท เกษตรกรรม และเกษตรกร”

(25) ปรับปรุงระบบและกลไกการเป็นผู้นำพรรคในการทำงานในชนบท

 • ยึดมั่นที่จะแก้ไขปัญหา “สามชนบท” (เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท และเกษตรกร) ซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดของทั้งพรรค ยึดมั่นในการพัฒนาลำดับความสำคัญของการเกษตรและพื้นที่ชนบท ปฏิรูปและปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน “สามชนบท” นำระบบความรับผิดชอบในการฟื้นฟูชนบทไปใช้อย่างเต็มที่ และรวบรวมความรับผิดชอบของเลขาธิการห้าระดับในการฟื้นฟูชนบท ชี้แจงทิศทางหลัก และจัดระเบียบและส่งเสริมอย่างเข้มแข็ง
 • เสริมสร้างการสร้างระบบงานชนบทของคณะกรรมการพรรค และการวางแผนส่งเสริมความรับผิดชอบในการฟื้นฟูชนบทโดยรวม
 • ขยายการเรียนรู้และดำเนินการผลการศึกษาในอุดมการณ์ของสีจิ้นผิงเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนในยุคใหม่
 • แกนนำของพรรคและรัฐบาลทุกระดับต้องใช้ระบบ “สี่รากหญ้า” (การเผยแพร่แนวทาง หลักการ นโยบาย และการสำรวจศึกษาของพรรคในระดับรากหญ้า) ดำเนินการสำรวจและวิจัยเชิงลึก เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาที่เกษตรกรร้องเรียนอย่างรุนแรง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่าง ๆ เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง บูรณาการสิ่งที่สามารถบูรณาการได้ ลดความซับซ้อนของสิ่งที่สามารถทำให้ง่ายขึ้น และลดภาระในการตรวจสอบในระดับรากหญ้า
 • ดำเนินการชมเชยและสร้างแรงจูงใจในการฟื้นฟูชนบทตามระเบียบข้อบังคับ
 • ถ่ายทอดเรื่องราวการฟื้นฟูชนบทในยุคใหม่

(26) เสริมสร้างการปฏิรูปและนวัตกรรมชนบท

 • ส่งเสริมการสำรวจเชิงปฏิบัติและนวัตกรรมเชิงสถาบันในสถานที่ต่าง ๆ เสริมสร้างการบูรณาการและประสิทธิภาพของมาตรการการปฏิรูป และกระตุ้นกิจกรรมการฟื้นฟูชนบท
 • ขยายโครงการนำร่องทั่วทั้งมณฑลออกไปอีก 30 ปี หลังสัญญาที่ดินรอบที่ 2 หมดอายุลง
 • ปรับปรุงกลไกการกำหนดราคาโอนที่ดินและหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันค่าธรรมเนียมการโอนที่สูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล
 • ดำเนินการปฏิรูประบบที่อยู่อาศัยในชนบทอย่างมั่นคงและรอบคอบ
 • ดำเนินการปฏิรูประบบสิทธิในทรัพย์สินส่วนรวมในชนบทอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบทแบบใหม่ และควบคุมความเสี่ยงของการปฏิบัติการส่วนรวมในชนบทอย่างเข้มงวด
 • ทรัพย์สินส่วนรวมจะได้รับการจัดการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มหมู่บ้าน ลงทะเบียนภายใต้ชื่อขององค์กรเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบทเพื่อรับการลดหย่อนภาษี
 • ดำเนินการปฏิรูประบบสิทธิป่าไม้โดยรวม ปฏิรูปราคาน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุม ปฏิรูปการเกษตร และปฏิรูปสหกรณ์ด้านอุปทานและการตลาดอย่างครอบคลุม

(27) ปรับปรุงกลไกการลงทุนที่หลากหลายเพื่อการฟื้นฟูชนบท

 • ยึดพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชนบทเป็นพื้นที่สำคัญในการคุ้มครองงบประมาณสาธารณะ คิดค้นกลไกการลงทุนและการจัดหาเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูชนบท เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจการฟื้นฟูชนบท
 • ดำเนินนโยบายสนับสนุนการเกษตรด้วยรายได้จากการโอนที่ดิน
 • สร้างมาตรฐานและใช้เครื่องมือทางนโยบายอย่างเหมาะสม เช่น พันธบัตรพิเศษของรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูชนบทที่สำคัญ
 • เสริมสร้างการสนับสนุนนโยบายการเงินที่ชัดเจนแก่สถาบันการเงินที่ธุรกิจสินเชื่อส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอพื้นที่ ปรับปรุงกลไกการทำงานของบริการทางการเงิน “เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท และเกษตรกร” ของธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง และเสริมสร้างจุดยืนของสถาบันการเงินขนาดกลางและขนาดย่อมในชนบท เพื่อสนับสนุนการเกษตรและธุรกิจขนาดเล็ก
 • ส่งเสริมการปฏิรูปสหกรณ์สินเชื่อชนบทในมณฑลต่าง ๆ
 • สร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนประเด็นสำคัญ เช่น ความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
 • พัฒนาการเงินที่ครอบคลุมระบบดิจิทัลในพื้นที่ชนบท และส่งเสริมการสร้างระบบสินเชื่อในชนบท
 • ให้ความสำคัญกับบทบาทของระบบค้ำประกันสินเชื่อเกษตรแห่งชาติและกองทุนรวมที่ลงทุนของรัฐบาลอย่างเต็มที่
 • เสริมสร้างการประสานงานและการเชื่อมโยงทางการคลังและการเงิน และดำเนินโครงการนำร่องการอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้และการอุดหนุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น พื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างทางการเกษตร โดยไม่เพิ่มหนี้แอบแฝงให้กับรัฐบาลท้องถิ่น
 • ส่งเสริมทุนทางสังคมเพื่อลงทุนในการเกษตรและพื้นที่ชนบท และป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการลงทุนและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างการกำกับดูแลโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และตรวจสอบและจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น การเก็งกำไรและการใช้เงินทุนอย่างฉ้อโกง

(28) เสริมสร้างทีมงานผู้มีความสามารถในชนบท

 • ดำเนินการตามแผนสนับสนุนผู้มีความสามารถในการฟื้นฟูชนบท เพิ่มการฝึกอบรมผู้มีความสามารถในท้องถิ่น นำผู้มีความสามารถทางวิชาชีพและเทคนิคจากเมืองเข้าสู่พื้นที่ท้องถิ่นเพื่อให้บริการและปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของเกษตรกรอย่างครอบคลุม
 • เสริมสร้างการฝึกอบรมและการใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร และผู้มีความสามารถสูงในชนบท รวมถึงปรับปรุงกลไกแรงจูงใจในการประเมินและมาตรการป้องกัน
 • เสริมสร้างวิทยาศาสตร์การเกษตรใหม่ ๆ ในระดับอุดมศึกษา และเร่งฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในด้านการเกษตร ป่าไม้ และการอนุรักษ์น้ำ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 • มอบบทบาทอย่างเต็มที่ให้กับมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา วิทยุและโทรทัศน์ด้านการเกษตร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาและการฝึกอบรมเกษตรกร
 • ส่งเสริม “การจัดการอำเภอและเขตการปกครองสำหรับการจ้างงานในหมู่บ้าน” ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินการปฏิรูป “การสรรหาโรงเรียนที่บริหารโดยอำเภอ” สำหรับครู

ส่งเสริมรูปแบบสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็ก และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้บริการด้านการเกษตรและพื้นที่ชนบท

อ้างอิง

 • 中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见

https://www.gov.cn/zhengce/202402/content_6929934.htm

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]