📗ที่มาและแนวคิดของการปฏิรูประบบวิจัย

💡เปลี่ยน “อยาก” ให้เป็น “ต้อง”
💡เปลี่ยน “ลอง” ให้เป็น “ทำจริง”
💡เปลี่ยน “อ้อยอิ่ง” ให้เป็น “ทันทีทันใด”
💡เปลี่ยน “เพื่อใคร” ให้เป็น “เพื่อคนไทย ประเทศไทยที่รักของเรา”
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(พ.ศ.2553-2558)

Download อ่าน E-Book ได้ที่ https://www.nrct.go.th/reform/index.htmlขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G