“วช. มีความพร้อมและยกระดับการทำงานตามภารกิจใหม่ด้วยหลัก “วช.5G” เป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว คล่องตัว พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9620000123216
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G