“ทะเลไทยไร้ขยะ” การเพิ่มมูลค่าด้วยการอัพไซคลิ่งขยะ (Up-cycling) จากทะเลไทย มุ…

💡 “ทะเลไทยไร้ขยะ” การเพิ่มมูลค่าด้วยการอัพไซคลิ่งขยะ (Up-cycling) จากทะเลไทย

🎯มุ่งเน้นการนำขยะทะเลประเภทขยะพลาสติก ทั้งพลาสติกที่รีไซเคิลได้ คือ ขวดน้ำพลาสติก และพลาสติกที่เป็นประเภทใช้ครั้งเดียวไม่นิยมนำรีไซเคิล ประกอบด้วย ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติก ฉลากพลาสติกข้างขวด และหลอดดูดน้ำพลาสติก ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้เป็นปัญหาหลักของประเทศที่ทุกภาคส่วนทราบดีว่ามีความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างท้าทาย

#ทะเลไทยไร้ขยะ
#Zerowaste
#โจทย์วิจัย
#Up_cycling
#ThailandGrandChallenges

ที่มา : https://bit.ly/2Z1IVdfขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G