PMU พบประชาคมวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การขับเคลื่อน ววน. ต้องการนำว…

✨PMU พบประชาคมวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
🎯“การขับเคลื่อน ววน. ต้องการนำวิจัยและนวัตกรรมไปตอบโจทย์สำคัญของประเทศ แต่ไม่ได้ละทิ้งฐานสำคัญของประเทศ ยังมองถึงงานด้านวิชาการ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้วย”
🎯“ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการยกขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพ ต้องวิเคราะห์ supply chain ให้เห็นช่องว่างและจุดคานงัด เพื่อยกทั้ง Value Chain สร้าง Value Creation ที่เป็น Signature ที่เลียนแบบไม่ได้”
🎯“BCG ของประเทศไทย คือความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ้าเราพัฒนา 2 เรื่องนี้เป็นหลัก จะทำให้ GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น”
🎯“3 keywords ที่สำคัญคือ Start up การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม”

🗓 15 ธ.ค.62
🏣สถานที่ โรงแรมเดอะคอนวิเนี่ยน ขอนแก่น

#PMUพบประชาคมวิจัย
#วช. #สวก #สวรส #สนช #บพท #บพข #บพค


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G