‘สุวิทย์’ นำยุวชนอาสา แก้ไขปัญหากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ เล็งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผล