“กำจัดพยาธิใบไม้ตับ คนไทยปลอดภัยจากมะเร็งท่อน้ำดี”
🌐โครงการท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Grand Challenges Thailand Fluke Free Thailand)

🎯มุ่งเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร ตลอดจนกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

#Flukefree #CASCAP #NRCT #grandchallenges #ท้าทายไทย #ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G