รมต.อว. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษา และการ…

รมต.อว. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษา และการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่ม ปตท. กับ VISTEC / KVIS ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษา และ สวทช. กับ VISTEC ในการสนับสนุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมไพรินทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ( KVIS ) และสถาบันวิทยสิริเมธี ( VISTEC ) โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายก สภาสถาบัน สถาบันวิทยสิริเมธี นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. และผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมในพิธี เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างจริงจัง จะเป็นพลังสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพของคนไทยนำพาประเทศสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2556 -2560 ในช่วงก่อสร้างและเริ่มต้นดำเนินการ จำนวน 5,745.9 ล้านบาท และเป็นงบดำเนินการในปี 2561 – 2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยพิธีลงนามบันทึกฯ ในวันนี้ กลุ่ม ปตท. เน้นย้ำความร่วมมือกันในการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่ทั้ง 2 สถาบันต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2574 เป็นเงินบริจาคเพิ่มขึ้นอีก 7,768 ล้านบาท ซึ่งนับตั้งแต่เปิดดำเนินการเรียนการสอนของทั้ง 2 สถาบันแห่งนี้ ได้สร้างชื่อเสียง และมีผลงานในด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศ ซึ่งในอนาคตสถานที่วังจันทร์วัลเล่ย์แห่งนี้ จะเป็นที่บ่มเพาะนักวิจัยชั้นนำระดับโลกต่อไป
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมี ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามฯ พร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบัน สถาบันวิทยสิริเมธี และนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ ปตท. ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักร่วมกับ สวทช. พร้อมยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในระดับนานาชาติ


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G