📗หนังสือการติดตามและประเมินผลการสร้างและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
▶️ภายในประกอบด้วย
💡เรื่องควรรู้ : การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
💡ติดตามและประเมินผลวิจัยและนวัตกรรม เชิงยุทธศาสตร์
💡ติดตามและประเมินผลวิจัยและนวัตกรรม เชิงประเด็นพัฒนา
💡ติดตามและประเมินผลวิจัยและนวัตกรรม เชิงโครงการ
จัดทำโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Download ได้ที่ : https://bit.ly/2oPzCziขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G