สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “Global Research Ch…

🏢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
🎊ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “Global Research Challenges”
▶️วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
▶️พบกับ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย
💡ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วช.
💡รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ผุ้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และคณะทำงานด้านกลุ่มกจการพิเศษโครงการหลวง
💡 พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน-วช.
💡รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทรและองค์กร AFMA-FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)
ดำเนินการเสวนา โดย
💡ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G