ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “The Next Step : ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาส…

🎊ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “The Next Step : ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”
▶️วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
▶️พบกับ ผู้บริหารผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
💡รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (GBDi)
💡รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินการเสวนา โดย
💡นายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G