คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูก โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลรักษา พัฒนาคลอ…

📚คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูก
💡โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลรักษา พัฒนาคลอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง
▶️ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
▶️โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นเจ้าภาพ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมดำเนินการในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการจัดทำคู่มือเผยแพร่องค์ความรู้
▶️Download ได้ที่ 👉: https://bit.ly/2Bo9Qooขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G