[Update] ข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดอันดับความสามารถในการแข่ง…

[Update]
▶️ข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
✅การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
✅ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
✅บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
✅ทรัพย์สินทางปัญญา
✅การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
✅โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา
✅ดุลชำระเงินทางเทคโนโลยี
✅เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
✅ด้านนวัตกรรม
✅รางวัลยกย่องเชิดชู
✅เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

🔽Download : https://www.nrct.go.th/RandDIndex

#ดัชนีการวิจัยของประเทศ #วช #NRCTขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G