นักวิจัยและภาคประชาชน “ต้องร่วมมือและเข้าใจกัน” ในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อประโ…

นักวิจัยและภาคประชาชน “ต้องร่วมมือและเข้าใจกัน” ในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางสังคม

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมอภิปรายในการประชุมผู้บริหารองค์กรให้ทุนวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 10 (10th Funding Agency Presidents’ Meeting) ใน STS Forum 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ว่า “นักวิจัยและประชาชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการขับเคลื่อนการวิจัย ต้องร่วมกันกำหนดประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นความท้าทายทางด้านสังคม ซึ่งต้องเข้าใจ เชื่อใจกัน เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ตอบเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน” ซึ่งประเทศไทยกำลังมีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ที่สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้แนวทางบริหารทุนวิจัยชุดโครงการวิจัยในประเด็นท้าทายของสังคม (Grand Challenges Thailand) ซึ่งการประชุม Funding Agency Presidents’ Meeting (FAPM) ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน มีผู้บริหารจากองค์กรให้ทุนวิจัยหลักในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนถึง 40 หน่วยงานจาก 25 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้มุ่งเน้นหารือร่วมกันในประเด็นการวิจัยกับสังคม และการสนับสนุนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Science and Society: critical social sciences and humanities perspectives for emerging technologies) รวมทั้งการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคม (ELSI/ELSA: Ethical Legal and Social Implications/Aspects) และ (RRI: Responsible Research and Innovation)
นอกจากนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ยังได้หารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการสนับสนุนการวิจัยนานาชาติกับผู้บริหารสูงสุดขององค์การให้ทุนวิจัยหลักของประเทศญี่ปุ่น (Professor Susumu Satomi, President of Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) และ Professor Michinari Hamaguchi, President of Japan Science and Technology Agency (JST) และเยอรมัน (Professor Peter Strohschneider) ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของ วช. อีกด้วย

#NRCT #MHESI #FAPM #JST #JSPS #STSForum2019ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G