“รมว.อว. ขับเคลื่อนนโยบาย ววน. ในเวที STS Forum 2019”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เข้าร่วมประชุมประจำปี Science and Technology in Society Meeting forum (STS forum 2019) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ต.ค. 62 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนการประชุม ได้พบปะหารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ รัฐมนตรีนาโอกาสุ ทาเกโมโต (Naokazu Takemoto)
Minister of State for Science and Technology Policy โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวถึงประเด็นที่สนใจขับเคลื่อนร่วมกัน 3 หัวข้อ คือ Smart Cities, Space Frontier และ BCG Economy ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีนายชินโซ อาเบะ (Shinso Abe) ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาเกียรติยศในการประชุม
STS forum 2019
นอกจากนี้ ดร.สุวิทย์ ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า กระทรวง อว. เป็นกระทรวงใหม่ที่เป็นการรวมหน่วยงานด้านอุดมศึกษาและหน่วยงานให้ทุนวิจัยเข้ามารวมกัน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เชื่อมกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่มีประเด็นท้าทายต่างๆ อย่างยิ่ง โดยกระทรวง อว. มีนโยบายเน้นไปที่เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning )
และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า อว. มีความคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) สู่อนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ด้วย

#STSForum2019 #MHESI #NRCT #SDGsขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G