“5 ปี ข้างหน้า UTCC ต้องเป็นมากกว่า Trade และ Services ด้วย Digital Platform” …

“5 ปี ข้างหน้า UTCC ต้องเป็นมากกว่า Trade และ Services ด้วย Digital Platform”

วันนี้ (2 ต.ค.62) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. พร้อมคณะผู้บริหาร อว. ได้ร่วมประชุมและหารือกับสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.หอการค้าไทย ซึ่ง ดร.สุวิทย์ได้กล่าวในการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต ว่า มหาวิทยาลัยในอนาคตต้องเปลี่ยนหลักคิดเป็น Growth Mindset และมองในบริบทโลก สำหรับม.หอการค้าไทย ในอีก 5 ปี ข้างหน้าต้องเป็น Deep Trade และ Deep services และต้องยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ ซึ่งเป้าหมายของ กท.อว. ที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 คือ 1.การสร้าง Smart Citizen 2.การสร้าง Value base economy 3.การสร้าง Innovation ซึ่งการตอบโจทย์ในศตวรรษที่ 21 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเพราะอนาคตจะเป็นการศึกษาแบบ Life-Long Learning รวมถึงเรื่อง Non-degree จะทำอย่างไรให้เป็น Career based academy รวมถึงต่อไปในอนาคคตคนจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่อง learning for aging ด้วย สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการศึกษา คือการทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตร (Co-creator) หรือการให้เด็กสอนกันเอง จะเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนำความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา ปลดปล่อยศักยภาพ (Passion) สามารถเกิดการแข่งขันในเวทีโลกได้
สอดคล้องกับเป้าของ อว. ที่มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม 4 ด้าน คือ 1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ซึ่งไม่ใช่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ยังรวมถึงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เช่น UTCC ตั้งเป้า “Go beyond Alibaba” 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำการวิจัย 4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ม.หอการค้าไทย มีลักษณะเด่นเรื่อง internationalization และ innovation จึงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการนำ Digital Platform มาใช้เพื่อทำให้ ม.หอการค้าไทย ต้องเป็นมากกว่า Trade และ Services ให้ได้ จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปสู่ศตวรรษที่ 21 และสามารถตอบโจทย์ของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ

cr. ภาพ : อว.

#อว #MHSRI #UTCC


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G