CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Next Gen for the Future : ขุมพลังคนรุ่…

CEO Innovation Forum 2019
“Empowering the Next Gen for the Future : ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต”

งาน CEO Innovation Forum 2019 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Next Gen, Science, Innovation & Entrepreneurship : New Waves of the Thai Economy” จัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
รมว.อว. เปิดเผยว่า “กระทรวง อว. มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ทุกคนคือ
ผู้เปลี่ยนแปลงอนาคต (Future Changer) ต้องปรับเปลี่ยน Mindset จาก Me – Society เป็น We – Society เปลี่ยนความคิดจากธรรมชาติคือทรัพยากร เป็น ธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดที่ยืมมาใช้แล้วต้องคืนกลับเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้”
โดยในงานนี้ เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารจากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่จะได้มารับฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

📍วันที่ 26 ก.ย. 62
📍สถานที่ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
#อว #MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สอวช #สปอว #วช
Cr. ภาพ : อว.


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G