“ วช. ร่วมมือกับ ERIA เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยและประเด็นที่มีความท้าทายทางสังคมด้…

“ วช. ร่วมมือกับ ERIA เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยและประเด็นที่มีความท้าทายทางสังคมด้านการวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศาสตร์แขนงต่างๆ”

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวในที่ประชุมนานาชาติ เรื่อง An Efficiency based Regional Approach to Realize Sustainable Development Goals (SGDs) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อการผลักดันให้ภูมิภาค ASEAN มีความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการประเมินศักยภาพของแต่ละประเทศว่ามีระยะห่างจากเป้าหมายเท่าใด มีความพร้อมหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาจุดอ่อนหรือลดความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างไร ได้กำหนดขั้นตอนการศึกษาไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วัดระยะห่างจากเป้าหมายของประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดนโยบายที่เหมาะสมในการช่วยเหลือแต่ละประเทศให้เข้าใกล้เป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับระดับโลก ระดับภูมิภาคอื่นๆ กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย ปานกลางและมาก และระดับประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดดัชนีที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐศาสตร์และภูมิประเทศ
ขั้นตอนที่ 3 ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการผลักดัน SDG
โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในที่ประชุมประกอบด้วยนักวิจัยจากหลายประเทศได้นำเสนอผลการศึกษา รวมทั้งเสนอมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การค้า การลงทุน และอื่นๆ เพื่อเป็นกลไกสำคัญกระตุ้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่เป่าหมายของ Sustainable Development Goals (SGDs) ให้เร็วที่สุดผลการศึกษาจะนำเสนอในรูปนโยบายเข้าสู่การหารือของการประชุม ASEAN ต่อไป

ข่าว ณ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G