“ วช. รวมพลังระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำขับเคลื่อนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย…

“ วช. รวมพลังระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำขับเคลื่อนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประเด็นความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต”

วันนี้ (19 ก.ย. 62) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ และปัญหาความยากจน ตลอดจนปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความท้าทายทางสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างยิ่ง วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ จึงมองเห็นถึงความสำคัญของโจทย์วิจัยและประเด็นที่มีความท้าทายทางสังคมด้านการวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศาสตร์แขนงต่าง ๆ วช. จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น “การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต” เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในประเด็นทางสังคมของประเทศ นักวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช
#NRCTขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G