“การทำงานร่วมกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” ตามหล…

“การทำงานร่วมกันในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”
ตามหลัก Synergy, Responsibility and Accountabilityขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G