“วช. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ได้นำเสนอทิศทางใหม่…

“วช. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”
ได้นำเสนอทิศทางใหม่ของระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 1.Multi-year funding 2.Outcome- and impact- driven 3.Synergy & partnership 4. Streamlined process
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G