“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ” ปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

สำนักงานราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลทำให้ “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ” เปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G